Płońsk, dn. 24.09.2014 r.

 

RGS.271.7013.ŚSk.07.14

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U
z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia wydanego
na podstawie art. 11 ust. 8
powołanej ustawy, którego przedmiotem jest remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 6

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

ZUPiH inż. Jan Stanisław Górliński

Ul. Moniuszki 85

06 – 200 Maków Mazowiecki

82,70

 

82,70

02

PU „ENTER” Oziemblewski Piotr

Ul. Północna 8/15, 09 – 100 Płońsk

67,40

 

67,40

 

03

Firma REM – DOM

Leszek Głuszek

Byczki 97, 96 – 126 Godzianów

99,5

 

99,5

 

04

 

Usługi Ogólno – Budowlane Tadeusz Głowiński

Ul. Wojska Polskiego 40

05 – 180 Pomiechówek

88,10

 

88,10

 

05

 

ROBBUD Sp. z o.o. i s. k.

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

100

 

100

 

06

 

PHU PREMIUM Marcin Pijanowski

Ul. Warszawska 17, 06 – 456 Ojrzeń

88,20

 

88,20

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w pr
zedmiotowym postępowaniu.

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   ROBBUD Sp. z o.o. i s. k.

    Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

Cena wybranej oferty

 

Cena wybranej oferty413 350,08 złotych

Słownie: (czterysta trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 08/100)

 

Cena najtańszej oferty – 413 350,08 złotych

Słownie: (czterysta trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 08/100)

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca ROBBUD p. z o.o. i s.k.,  która  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Wykonawcy wykluczeni:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Odrzucone oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Zawarcie umowy :

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający zawiadamia, iż może zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z  art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy, tj. 25.09.2014 r.

 

         

                                                                                              Wójt Gminy Płońsk

                                                                             /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-24 12:22:43
  • Liczba odsłon: 59
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901979]

przewiń do góry