UWAGA

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oferuje nowe możliwości finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucję zapewniającą dostęp do pozabankowych źródeł finansowania. Fundusz został utworzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla wsparcia sektora mikro
i małych przedsiębiorstw naszego województwa. Działalność spółki jest niekomercyjna, a środki, które są dostępne w ramach atrakcyjnych pożyczek, zostały pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej.

 

DLA KOGO

Pożyczki Funduszu udzielane są wyłącznie:
- małym i mikroprzedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą:
sprawdź, czy jesteś małym lub mikroprzedsiębiorcą
- osobom bezrobotnym i absolwentom, którzy rozpoczną działalność gospodarczą przed podpisaniem umowy pożyczki

 O pożyczkę z Funduszu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

- mają siedzibę na terenie województwa mazowieckiego
- nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że nie spełniają kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej
sprawdź, czy spełniasz powyższe kryterium
- nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych (ZUS i Urząd Skarbowy)
- nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego
- nie zostali ukarani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczkę z Funduszu można przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą:
- zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,
- wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne narzędzia pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
- zakup materiałów i surowców do produkcji i usług,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych,

Pożyczek nie udziela się na cele konsumpcyjne.

Pożyczkobiorca jest zobowiązany określić cel, na jaki wykorzysta pożyczkę oraz rozliczyć (odpowiednimi fakturami) wykorzystanie pożyczki zgodnie z celem, na jaki została przeznaczona.

Pożyczek nie udziela się na:
- spłatę innych zobowiązań przedsiębiorcy, w tym w szczególności zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- spłatę zobowiązań przedsiębiorcy wobec jego pracowników

 WKŁAD WŁASNY

Udział własny wnioskodawcy w finansowaniu przedsięwzięcia nie może być niższy niż 20%. Udział własny jest wkładem poniesionym przez przedsiębiorcę w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia, po otrzymaniu decyzji o udzieleniu pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest udokumentować wkład własny odpowiednimi fakturami.

 PRODUKTY

Produkty oferowane przez MRFP:
1.Pożyczka Pierwszy Krok
- do kwoty 30 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działających krócej niż 6 miesięcy

2.Pożyczka Rozwój
- do kwoty 120 tys. zł, dla uprawnionych podmiotów działających dłużej niż 6 miesięcy.
2.1. Pożyczka Rozwój-bieżąca działalność
- przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej pożyczkobiorcy, zgodnie z przeznaczeniem pożyczki
2.2. Pożyczka Rozwój-inwestycje
- przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pożyczkobiorcy

Wartość jednorazowo udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 120.000 zł na określony cel.

Wartość zaangażowania Funduszu z tytułu pożyczek udzielonych ogółem jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 3% wartości kapitału pożyczkowego Funduszu, tj. ok. 540.000 zł.
Łączne zaangażowanie środków Funduszu w pożyczki udzielone jednostkom powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie może przekroczyć 10% kapitału Funduszu.
Maksymalny okres spłaty pożyczek nie może przekroczyć 48 miesięcy; a okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.mrfp.pl

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Domański Marcin
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-01 14:08:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 08:40:22
  • Liczba odsłon: 12595
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907461]

przewiń do góry