I sesja Rady Gminy Płońsk

28 listopada 2014 r.

1. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - pobierz

2. Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy - pobierz

3. Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Płońsk - pobierz

4. Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Płońsk - pobierz

5. Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Płońsk - pobierz

6. Uchwała Nr I/6/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płońsk - pobierz

7. Uchwała Nr I/7/2014 w sprawie wyboru przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Płońsk - pobierz

8. Uchwała Nr I/8/2014 w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym gminy - pobierz

9. Uchwała Nr I/9/2014 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - pobierz

10. Uchwała Nr I/10/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Płońsk - pobierz


II sesja Rady Gminy Płońsk

22 grudnia 2014 r.

1. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 i 2016 roku - pobierz

2. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz

3. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2014 rok - pobierz

4. Uchwała Nr II/14/2014 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/357/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zmienioną Uchwałą Nr LIX/416/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu - pobierz

5. Uchwała Nr II/15/2014 w sprawie planu pracy Rady Gminy Płońsk na 2015 rok - pobierz

6. Uchwała Nr II/16/2014 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok - pobierz

7. Uchwała Nr II/17/2014 w sprawie planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej na 2015 rok - pobierz

8. Uchwała Nr II/18/2014 w sprawie planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów - pobierz

9. Uchwała Nr II/19/2014 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2015 rok - pobierz

10. Uchwała Nr II/20/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Skarżyn - pobierz


III sesja Rady Gminy Płońsk

 30 grudnia 2014 r.

1. Uchwała Nr III/21/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz

2. Uchwała Nr III/22/2014 Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk - pobierz

3. Uchwała Nr III/23/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz

4. Uchwała Nr III/24/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2014 rok -   pobierzIV sesja Rady Gminy Płońsk

  28 stycznia 2015 r.

1. Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej - pobierz

2. Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok - pobierz

3. Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok - pobierz

4. Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlinie Filia w Arcelinie - pobierz

5. Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich - pobierz

6. Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Słoszewo Kolonia - pobierz

7. Uchwała Nr IV/31/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz

8. Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2015 rok - pobierz


V sesja Rady Gminy Płońsk

  27 lutego 2015 r.

1. Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlinie Filia w Arcelinie - pobierz

2. Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płońsk na 2015 r. - pobierz

3. Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2015 rok - pobierz

4. Uchwała Nr V/36/2015 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Płońsk w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz


VI sesja Rady Gminy Płońsk

  27 marca 2015 r.

1. Uchwała Nr VI/37/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości zajętych pod drogę gminną w miejscowości Skarżyn - pobierz

2. Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Płońsk własności nieruchomości położonych w miejscowości Skarżyn, zajętych pod drogi gminne - pobierz

3. Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz

4. Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również ich pobierania - pobierz

5. Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz

6. Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2015 rok - pobierz

7. Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierzVII sesja Rady Gminy Płońsk

29 kwietnia 2015 r.

1. Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok - pobierz

2. Uchwała Nr VII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płońsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok - pobierz

3. Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz

4. Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2015 rok - pobierz

5. Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Płońsk - pobierz

6. Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzone do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Płońsk - pobierz

7. Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również ich pobierania - pobierz  VIII sesja Rady Gminy Płońsk

28 maja 2015 r.

1. Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Płońsk - pobierz

2. Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014 - 2020 w ramach osi LEADER - pobierz