Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ugplonsk.bip.org.pl


Płońsk: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 257003 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku , ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugplonsk.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk w 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Płońsk, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, uchwałą Nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/288/2013 i uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/276/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakres prac obejmuje: odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej lub wielolokalowej, w tym: odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), w tym popiołu z palenisk (kotłów węglowych) będących wynikiem zwykłego bytowania, odbieranie odpadów segregowanych; obsługa w zakresie usuwania odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym będą zbierane następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, szkło, opakowania ze szkła, drewno, opakowania z drewna, zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, gruz ceglany z remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, odzież, tekstylia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, leki, baterie, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe; dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane i worków do selektywnej zbiórki, program komputerowy na czas trwania umowy w ramach jej realizacji, Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Płońsku, prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częstotliwością co najmniej 2 razy do roku, mycie pojemników 2 razy w trakcie trwania umowy, obsługa 5 imprez masowych w zakresie dostarczenia pojemników oraz odebrania odpadów i pojemników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, gdzie obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników odpowiadającym polskim normom PN-EN 840 o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 6,5 m3; częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; obowiązkiem Wykonawcy będzie również: zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych na czas trwania umowy pojemników na odpady zmieszane, posprzątanie wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych na pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie 1 miesiąca będzie niewystarczająca), zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez mycie pojemników 2 razy w czasie trwania umowy, przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) informacji z miejsc odbioru odpadów tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość dostawionych worków) potrzebnej do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane); odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków: niebieski - o pojemności 120 l na odpady z papieru i tektury, żółty - o pojemności 120 l na odpady z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, zielony - o pojemności 120 l na odpady ze szkła białego i kolorowego oraz opakowań ze szkła, brązowy - o pojemności 120 l na odpady zielone. worki do selektywnej zbiórki odpadów (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca; przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, oznakowanie - worki muszą być opatrzone nadrukowaną informacją na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. częstotliwość wywozu 1 raz na miesiąc, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; częstotliwość wywozu odpadów zielonych 1 raz w miesiącu w okresie kwiecień-październik; obowiązkiem Wykonawcy będzie: uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie w miejscu odbioru zapełnionych worków nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków; zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; posprzątanie wokół ww. worków, gdy zajdzie taka potrzeba. Odbieranie odpadów z zabudowy wielolokalowej: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odbiór z pojemników o pojemności od 240 l do 6,5 m3; częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; obowiązkiem Wykonawcy będzie również: zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy pojemników na odpady zmieszane, posprzątanie wokół ww. pojemników i kontenerów, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie 1 miesiąca będzie niewystarczająca), zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez mycie pojemników 2 razy w czasie trwania umowy, przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) informacji z miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość dostawionych worków) potrzebnej do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielolokalowej prowadzony będzie poprzez pojemniki o pojemności min. 1300 l, z zachowaniem następującej kolorystyki: pojemnik żółty typu siatkowego z napisem plastik, metal do odpadów z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych, pojemnik niebieski typu dzwon z napisem papier do odpadów z papieru i tektury, pojemnik biało-zielony typu dzwon z napisami szkło bezbarwne i szkło kolorowe do odpadów ze szkła. częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; obowiązkiem Wykonawcy będzie: zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy pojemników na selektywnie zebrane odpady komunalne, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. W przypadku niemożności przekazania odpadów komunalnych z przyczyn losowych (choroba, dłuższa nieobecność) w terminie określonym w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów komunalnych w możliwie najkrótszym terminie na wniosek Zamawiającego. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonawca będzie prowadził Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Punkt jest czynny w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do 14:00. W tym czasie PSZOK powinien być dozorowany przez minimum jednego pracownika. Pracownik będzie przyjmował wymienione wyżej odpady dostarczone przez mieszkańców gminy Płońsk, po okazaniu przez nich dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odpady itp.). Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów pracownik będzie ważył te odpady lub w inny sposób określał ich ilość, co zanotuje w ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów wraz z adresem posesji/właściciela nieruchomości. Pracownik ma obowiązek wydać mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie jego odpadów do PSZOK. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. Pojemniki na odpady powinny być na bieżąco opróżnianie. W ramach prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów przewiduje się zbieranie następujących odpadów: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, szkło, opakowania ze szkła, drewno, opakowania z drewna, zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, gruz ceglany z remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, odzież, tekstylia, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, leki, baterie, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem Gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Rodzaje odbieranych odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, Częstotliwość odbioru odpadów w formie zbiórki objazdowej - co najmniej dwa razy do roku w dniach ustalonych w harmonogramie. Lokalizacja punktów zbiórki (postoju MPSZOK): zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Czas zbiórki (postoju MPSZOK) w jednej lokalizacji w danym dniu harmonogramu: zgodnie z potrzebami uprzątnięcia odpadów. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem Gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem, w dniu podpisania umowy. Wykonawca wyposaży nieruchomości objęte niniejszą umową w pojemniki i worki do dnia 31 grudnia 2014 r. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji e-mailem będzie niezwłocznie dostarczał worki dla mieszkańców przystępujących do segregacji. Wykonawca będzie dostarczał worki na wymianę w ilości odpowiadającej liczbie worków odebranych. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7:00-16:00. Pojemniki i worki z odpadami będą wystawiane do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej, wtedy, gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100 m. Gdy ta odległość jest większa niż 100 m odpady zostaną odebrane sprzed posesji. W przypadku niemożności odbioru odpadów komunalnych, na skutek okoliczności zaistniałych po stronie Wykonawcy, w terminie wynikającym z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór odpadów nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu, w którym odebranie nie było możliwe. Wystąpienie, niezależnych od Wykonawcy, przeszkód uniemożliwiających odbiór odpadów komunalnych na części lub całości terenu gminy zwalnia Wykonawcę z obowiązku odbioru odpadów do czasu ustąpienia przyczyny. Zamawiający zrealizuje zaległy odbiór odpadów bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny. W przypadku wystąpienia przeszkód, które mogą uniemożliwiać odbiór przez okres powyżej 14 dni Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali alternatywną metodę realizacji umowy. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogramy odbioru, które Zamawiający po akceptacji opublikuje na swojej stronie internetowej, a Wykonawca w formie wydruków, zobowiązany jest przekazać właścicielom nieruchomości przed pierwszym odbiorem odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, zgodnych z art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 1399). Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów, o których mowa w art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 1399). Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji). Zamawiający zastrzega sobie między innymi możliwość żądania od Wykonawcy zapisów urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach, którymi wykonawca wykonuje usługę, trasówek oraz informacji z czujników wyładunku, które umożliwią kontrolę trasy pojazdu przewożącego odpady oraz jego miejsce wyładunku. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości prowadzonej segregacji. Wykonawca na nieruchomościach, na których zgodnie ze złożoną deklaracją nie są posegregowane odpady pozostawi żółtą kartkę (ostrzeżenie) np. Źle posegregowane, następnym razem postaraj się lepiej. Wykonawca po dwukrotnym ostrzeżeniu właściciela, zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i niezwłocznego powiadomienia faxem lub e-mailem Zamawiającego o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 1399) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów oraz ze sprawozdaniem z miejsc odbioru worków z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi) dostawianych do pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady (adres i ilości dostawionych worków). W ww. sytuacji Wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 1399) - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych przy drogach nie spełniających parametrów dróg publicznych. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych). Zamawiający dostarczy i będzie aktualizował wykaz nieruchomości, do których Wykonawca będzie obowiązany dojechać bezpośrednio do posesji i odebrać odpady. Procedura reklamacyjna: Zamawiającemu, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Wykonawcę, przysługuje reklamacja. Zamawiający zgłasza Wykonawcy reklamację faxem lub e-mailem. Realizacja reklamacji odbędzie się do godziny 10 następnego dnia po dniu odbioru planowanego w harmonogramie. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faxem lub e-mailem. Reklamacja dotyczyć może nieodebrania odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie, pozostawienia niedostatecznej (na wymianę) liczby worków lub nieodpowiednich worków, nie odebrania odpadów z PSZOK, niezapewnienia MPSZOK. Każdy właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia reklamacji do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania reklamowanej usługi. Reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał prawidłowo usługę lub nie wykonał jej z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości lub Zamawiającego. Zamawiający będzie rozstrzygał o zasadności reklamacji na podstawie danych przekazanych przez Wykonawcę, tj. zapisów urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach, którymi Wykonawca wykonuje usługę oraz trasówek. Pomocniczo w rozstrzygnięciu zasadności reklamacji mogą być, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę, inne dane pochodzące z urządzeń zamontowanych na pojazdach, którymi wykonywana jest usługa oraz inne zapisy tras pojazdów, pozwalające na określenie pozycji pojazdu w odpowiednim czasie. Zamawiający dostarczy i będzie aktualizował wykaz nieruchomości, do których Wykonawca będzie obowiązany dojechać bezpośrednio do posesji i odebrać odpady. Dane charakteryzujące zamówienie. Charakterystyka Gminy Płońsk. Gmina Płońsk, położona w centralnej części powiatu, w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego, otacza swoim obszarem miasto Płońsk. Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego: Baboszewo, Sochocin, Joniec, Załuski, Naruszewo i Dzierzążnia. Powierzchnia gminy Płońsk wynosi 127 km2. Liczba mieszkańców na terenie gminy Płońsk, na podstawie złożonych deklaracji - 6994 osoby. Stan na dzień 04.12.2014 r. Uwaga: liczba osób przewidziana do objęcia zamówieniem w ciągu okresu jego realizacji może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 6908 osób mieszka w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz 86 osób w zabudowie wielolokalowej. Gmina Płońsk liczy 42 miejscowości: Arcelin, Bogusławice, Bońki, Brody, Cempkowo, Cholewy, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Dalanówek, Ilinko, Ilino, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy-Stachowo, Krępica, Lisewo, Michalinek, Michowo, Młyńsk, Nowe Koziminy, Pilitowo, Poczernin, Poświętne, Pruszyn, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Skrzynki, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Stare Koziminy, Strachowo, Strachówko, Strubiny, Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki, Woźniki, Wroninko. Liczba nieruchomości: liczba nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych: 2084, liczba budynków wielolokalowych: 3 Przewidywana ilość odpadów. Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy ilość zmieszanych odpadów komunalnych nie przekroczy 1700 Mg, a ilość odpadów segregowanych nie przekroczy 300 Mg..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego 63 8230 0007 0000 0563 2023 0003, z adnotacją: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk w 2015 roku nr sprawy: RGS.271.9.2014 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Urzędzie Gminy Płońsk, 09 - 100 Płońsk, ul. 19 - go Stycznia 39, sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Płońsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 1.2) aktualne zezwolenie starosty na zbieranie i transport odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21), 1.3) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1495 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 1.4) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) lub promesę potwierdzającą zobowiązanie przyjmowania odpadów komunalnych od Wykonawcy przez przedsiębiorcę posiadającego ww. zezwolenie, wraz z tym zezwoleniem lub zezwolenie na zbieranie odpadów i na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach; 1.5) aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem ich odzysku dla instalacji sortowni odpadów komunalnych, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 231 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 180a pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) lub promesę zawartą pomiędzy Wykonawcą a podmiotem posiadającym ww. pozwolenie (na podstawie, której Wykonawca będzie przekazywał do odzysku lub unieszkodliwiania odpady) wraz z tym pozwoleniem wystawionym na ww. podmiot. 1.6) pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie wód opadowych i ścieków przemysłowych z bazy magazynowo - transportowej, wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) lub informację, że któryś z rodzajów dokumentów nie jest wymagany. Warunek dotyczący posiadania uprawnień muszą spełniać łącznie podmioty występujące wspólnie. Przy ocenie spełniania warunku Zamawiający weźmie pod uwagę potencjał wspólny tych podmiotów. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2.1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują cyklicznie trzy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1000 Mg/rok każda; Przy ocenie spełniania warunku Zamawiający weźmie pod uwagę potencjał wspólny tych podmiotów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 3.1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l, 240 l, 1100 l, 6,5 m3; 3.2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; 3.3) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 3.4) co najmniej jednym samochodem specjalnym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szer. od 2,4 do 3,0 m i masie własnej do 5 ton. 3.5) bazą magazynowo - transportową usytuowaną: a) w gminie Płońsk, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Pojazdy, o których mowa w punktach 3.1), 3.2). 3.3) i 3.4) oraz baza magazynowo - transportowa muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Na potwierdzenie, że baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowania wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145) Wykonawca złoży wraz z ofertą pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i ścieków przemysłowych lub informację, że któryś z rodzajów dokumentów nie jest wymagany. Przy ocenie spełniania warunku Zamawiający weźmie pod uwagę potencjał wspólny tych podmiotów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda załączenia do ofert dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4.1) posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 300.000 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych) Przy ocenie spełniania warunku Zamawiający weźmie pod uwagę potencjał wspólny tych podmiotów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia. 5) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca powinien świadczy usługi zgodnie z europejskimi normami zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, Zamawiający żąda przedstawienia: - zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem (np. ISO 14001), - zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi (np. ISO 9001).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto do oferty należy dołączyć : 1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) zaakceptowany przez wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 3) dowód potwierdzający wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ust. 1 upzp).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Czas na realizacje zgłoszonej reklamacji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) formy prawnej i nazwy Zakładu w związku z przekształceniem firmy, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania usług lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie usług w takim stopniu, że termin ich wykonania może być zagrożony, c) ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. e) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugplonsk.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Płońsk 09-100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 39 Godziny urzędowania - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Płońsku 09 - 100 Płońsk, ul. 19 - go Stycznia 39 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                                         Z up. Wójta

 

 

                                                                                                                  /-/Teresa Giżyńska

                                                                                                                          Sekretarz

 

 

Załączniki do pobrania :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wraz z załącznikami

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-11 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 15:47:13
 • Liczba odsłon: 70
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907470]

przewiń do góry