Płońsk, dn. 22.12.2014 r.

 

RGS.GK.271.6232.04.14

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U
z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia wydanego
na podstawie art. 11 ust. 8
powołanej ustawy, którego przedmiotem jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk w 2015 roku

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 1

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium czas realizacji reklamacji

Razem

01

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09 – 100 Płońsk

95

5

 

100

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

                                                   w Płońsku Sp. z o.o.

    ul. Mickiewicza 4, 09 – 100 Płońsk

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,  która  spełnia  wszystkie  wymagania postawione
w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku
z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1
ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., którego oferta została wybrana, zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                               Z up. Wójta

 

 

                                                                                                                                    /-/Teresa Giżyńska

                                                                                                                                           Sekretarz

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-22 09:48:55
  • Liczba odsłon: 62
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897564]

przewiń do góry