Płońsk, dn. 09.01.2015 r.

 

RGS.AGP.271.6641.07.14

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2015 roku


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 2

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium termin płatności

Razem

01

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

Ul. Wolności 21, 09 – 100 Płońsk

95

5

 

 

100

02

Pracownia Geodezyjna inż. Andrzej Bytniewski

Ul. Gen. St. Maczka 3

09 – 100 Płońsk

80,37

5

 

 

85,37

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   „GEODEZJA” Sp. cywilna

    S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

    Ul. Wolności 21, 09 – 100 Płońsk

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca „GEODEZJA” Sp. cywilna, S. Ptasiewicz, R. Mystkowski, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.


Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                               Z up. Wójta

 

 

                                                                                                                                    /-/Teresa Giżyńska

                                                                                                                                           Sekretarz

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 12:48:05
  • Liczba odsłon: 82
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901149]

przewiń do góry