Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 261959-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2015 roku Zakres prac obejmuje : 1. Mapy do celów projektowych : a) dla obiektów liniowych: za pierwszy kilometr, za następny kilometr b) dla...
Termin składania ofert: 2014-12-29


Płońsk: Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 6877 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261959 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2015 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2015 roku Zakres prac obejmuje : 1. Mapy do celów projektowych : a) dla obiektów liniowych: za pierwszy kilometr, za następny kilometr b) dla pozostałych: za pierwszy hektar, za następny hektar c) mapy dc. sporządzenia MPZP w skali 1:2000: za pierwszy hektar, za następny hektar 2. Tyczenie obiektów, budynków i budowli : a) dla obiektów liniowych: za pierwszy hektometr, za następny hektometr b) dla pozostałych: do 6-ciu punktów, za każdy następny punkt 3. Podział nieruchomości : za dwie nowe działki, za każdą następną 4. Mapy do celów prawnych : za pierwszą działkę , za następną działkę 5. Inwentaryzacja : a) dla obiektów liniowych: za pierwszy kilometr drogi/ sieci, za każdy następny kilometr, za pierwsze przyłącze, za każde następne b) dla obiektów budowlanych: za 1 obiekt budowlany 6. Wznowienie granic: za pierwszy punkt, za każdy następny 7. Rozgraniczenie nieruchomości : za pierwszy punkt, za każdy następny 8. Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości (rozgraniczenie) : operat techniczny z rozgraniczenia działek 9. Rozliczenie powierzchni według przeznaczenia działki w MPZP : za 1 działkę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.50.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2015.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GEODEZJA SP. CYWILNA S. PTASIEWICZ, R. MYSTKOWSKI, PŁOŃSK, 09-100 UL. WOLNOŚCI 21, kraj/woj. mazowieckie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150320,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 903240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 903240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 110376,40

 • Waluta: PLN.

   

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 6877-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Płońsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2015 roku Zakres prac obejmuje : 1. Mapy do celów projektowych : a) dla obiektów liniowych: za pierwszy kilometr, za następny kilometr b) dla...


  Numer ogłoszenia: 6897 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6877 - 2015 data 16.01.2015 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, fax. 023 6622426.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).

 • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty : 903240,00 Oferta z najniższą ceną : 903240,00.

 • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty : 90324,00 Oferta z najniższą ceną : 90324,00.

   

   

                                                                                       Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-16 15:19:59
 • Liczba odsłon: 51
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893625]

przewiń do góry