Zobacz podgałęzie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ugplonsk.bip.org.pl


Płońsk: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok
Numer ogłoszenia: 47958 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku , ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugplonsk.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Płońsk w szacunkowych ilościach: - benzyna bezołowiowa Pb 95 - 5 500 litrów; - olej napędowy - 38 300 litrów; - olej opałowy - 16 000 litrów. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podanych w pkt 1, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 3) Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 z późn.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 4) Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów. Dostawa oleju opałowego polegać będzie na tankowaniu zbiorników w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w odległości 15 km od siedziby Zamawiającego. 5) Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo potwierdzenie tankowania, które musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, ogólną wartość, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej. 6) Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa. 7) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego (zgodnie z ppkt 4), umożliwiającą tankowanie samochodów osobowych i autobusów, czynną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zmianami). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu według formuły spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek niniejszy zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej 1 stacją paliw na terenie miasta: Płońska (woj. Mazowieckie) Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Potencjał techniczny - załączniku nr 5 do SIWZ, 4. Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50

 • 2 - Stały upust - 50

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) formy prawnej i nazwy Zakładu w związku z przekształceniem firmy, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. e) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugplonsk.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Płońsk 09 - 100 Płońsk, ul. 19 - go Stycznia 39, Godziny urzędowania - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Płońsku 09 - 100 Płońsk, ul. 19 go Stycznia 39, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                                                  /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Załączniki do pobrania :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wraz z załącznikami

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-04 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-04 16:07:59
 • Liczba odsłon: 159
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897059]

przewiń do góry