Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 47958-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Płońsk w szacunkowych...
Termin składania ofert: 2015-03-12


Płońsk: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok
Numer ogłoszenia: 57534 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47958 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2015 rok Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Płońsk w szacunkowych ilościach: benzyna bezołowiowa Pb 95 - 5 500 litrów; olej napędowy - 38 300 litrów; olej opałowy - 16 000 litrów. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podanych w pkt 1, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 3) Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 z późn.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 4) Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów. Dostawa oleju opałowego polegać będzie na tankowaniu zbiorników w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w odległości 15 km od siedziby Zamawiającego. 5) Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo potwierdzenie tankowania, które musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, ogólną wartość, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej. 6) Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa. 7) Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego (zgodnie z ppkt 4), umożliwiającą tankowanie samochodów osobowych i autobusów, czynną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2015.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PALIMAX Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 2 A, 09 - 100 Płońsk, Płońsk, 09-100 ul. Spółdzielcza 2 A, kraj/woj. mazowieckie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 205430,89 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 195032,52

 • Oferta z najniższą ceną: 195032,52 / Oferta z najwyższą ceną: 195032,52

 • Waluta: PLN.

   

                                                                                       Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 14:05:00
 • Liczba odsłon: 61
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901156]

przewiń do góry