Płońsk: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Płońsk
Numer ogłoszenia: 73920 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Płońsk.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, a w szczególności: a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, c) przeglądy techniczne opraw, d) wymianę źródeł światła, e) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, f) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, g) wymianę wyeksploatowanych opraw, h) wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek, i) wymianę linii napowietrznych i kablowych, j) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, k) naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, l) podwieszanie zerwanych przewodów, m) wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, n) wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów, o) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, p) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, r) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, s) prowadzenie rejestru zdarzeń..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2015.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81 - 855 SOPOT, Sopot, 81-855 ul. Rzemieślnicza 17/19, kraj/woj. pomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 731834,20 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 717679,53

 • Oferta z najniższą ceną: 717679,53 / Oferta z najwyższą ceną: 717679,53

 • Waluta: PLN.

  ZAŁĄCZNIK I

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wybór usługodawcy na realizację usługi polegającej na świadczeniu na rzecz gminy oświetlenia ulicznego w trybie przetargu jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy gmina posiada własną, odrębną sieć oświetleniową. Wtedy koszty zakupu energii i świadczenia usług przesyłowych rozliczane są według taryfy, a zadanie bieżącej eksploatacji powierzone jest podmiotowi wybranemu w trybie ustawy PZP. Problemy powstają natomiast w przypadku korzystania z urządzeń w całości stanowiących własność przedsiębiorstwa energetycznego. W tym przypadku realizacja zadań gminy w zakresie oświetlenia powinna następować poprzez zlecenie świadczenia usługi oświetleniowej przedsiębiorstwu energetycznemu dysponującemu taką infrastrukturą. Przeprowadzenie postępowania przetargowego naruszałoby w sposób ewidentny art. 140 kc. W ocenie Urzędu odmowa przedsiębiorstwa energetycznego dostarczania energii, która była właścicielem sieci, nie stanowiła stosowania przez nie praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. W uzasadnieniu wskazano, że żądanie, aby przedsiębiorstwo udostępniło swoje mienie w celu prowadzenia w oparciu o nie działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę, byłoby zbyt daleko idącą ingerencją. Godziłoby to w prawo do nieskrępowanego eksploatowania, dysponowania i zarządzania majątkiem trwałym samodzielnego podmiotu jako atrybutu wolności gospodarczej. W związku z powyższym, jeżeli Energa jest właścicielem urządzeń na terenie gminy, pozostaje jedynie, zastosowanie art. 67 ust 1 pkt 1a i 1b PZP, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Uzasadnienie prawne : 1.Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) W piśmiennictwie jako przykład przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze najczęściej wymienia się udzielanie zamówień monopolistom naturalnym (np. dostawy wody z sieci wodociągowej, energii elektrycznej, ścieków), jednakże omawiana przesłanka obejmuje szereg stanów faktycznych. Ustawa wskazuje przyczyny techniczne przesądzające o możliwości wykonania zamówienia tylko przez jednego wykonawcę. Muszą one mieć charakter zobiektywizowany. 2. Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Komentowany przepis zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną prawno autorską, prawem własności lub patentową. Skoro linia energetyczna nie jest własnością Gminy, nie może ona zarządzać mieniem, które do niej nie należy.

   

   

                                                                                       Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-01 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-01 15:52:22
 • Liczba odsłon: 55
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901097]

przewiń do góry