Płońsk, dn. 27.05.2015 r.

 

RGS.271.7013.04.15

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U
z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest przebudowa dróg w miejscowościach Ćwiklin - Cieciórki - Ćwiklinek - Szymaki w celu zwiększenia bezpieczeństwa - dostępności - rozwoju na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 6

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium gwarancja

Razem

01

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Kobylarnia S.A.

Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzozowa

78,40

10,00

 

88,40

02

PA – PI Sp. z o.o. Łajski

Ul. Suwalna 6/8, 05 – 119 Legionowo

72,99

10,00

 

82,99

 

03

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki

79,02

10,00

 

89,02

 

 

04

 

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

89,19

10,00

 

99,19

 

05

 

Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06 -100 Pułtusk

86,22

10,00

 

  96,22

 

 

06

 

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

90,00

10,00

 

100

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

    „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

    Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.


Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                               Z up. Wójta

 

 

                                                                                                                                   /-/Teresa Giżyńska

                                                                                                                                           Sekretarz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-27 15:01:28
  • Liczba odsłon: 75
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907472]

przewiń do góry