Płońsk, dn. 23.06.2015 r.

 

RGS.271.7013.DSz.04.15

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz. U
z 2013r . poz. 907 z póź. zm. )
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerominek dz. Nr 90 i dz. Nr 185 (ul. Wschodnia i ul. Środkowa)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 5

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium gwarancja

Razem

01

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Budowlanych S.A.

Ul. Krośniewicka 5, 09 – 500 Gostynin

64,98

6,00

 

70,98

02

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki

 

37,08

10,00

 

47,08

 

03

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

76,14

10,00

 

86,14

 

 

04

 

Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06 -100 Pułtusk

 

87,39

10,00

 

97,39

 

05

 

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

90,00

10,00

 

100

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     STRABAG Sp. z o.o.

    Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca STRABAG Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków , który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu   nie została odrzucona żadna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a) upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2013 r . poz. 907 z póź. zm .) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                               Z up. Wójta

 

 

                                                                                                                                     /-/Teresa Giżyńska

                                                                                                                                            Sekretarz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-09 09:21:35
  • Liczba odsłon: 59
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897613]

przewiń do góry