Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 131674-2015 z dnia 2015-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerominek dz. Nr 90 i dz. Nr 185 (ul. Wschodnia i ul. Środkowa) Termin realizacji do 15.10.2015 r. Roboty podzielone zostały na etapy: Roboty przygotowawcze, ...
Termin składania ofert: 2015-06-18


Płońsk: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerominek dz. Nr 90 i dz. Nr 185 (ul. Wschodnia i ul. Środkowa)
Numer ogłoszenia: 160506 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131674 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerominek dz. Nr 90 i dz. Nr 185 (ul. Wschodnia i ul. Środkowa).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerominek dz. Nr 90 i dz. Nr 185 (ul. Wschodnia i ul. Środkowa) Termin realizacji do 15.10.2015 r. Roboty podzielone zostały na etapy: Roboty przygotowawcze, Roboty rozbiórkowe, Roboty ziemne, Podbudowa, Nawierzchnia, Pobocze, Zjazdy, Odwodnienie, Roboty wykończeniowe, Elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, inwentaryzacja powykonawcza Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 11 do SIWZ) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ. Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi. W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) wykonawca robót może zastosować zawsze inną równoważną technologię systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada takie same lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia i materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i odbiorze robót. Wykonawca spełnia ten obowiązek przez przedstawienie Zamawiającemu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego poprzez przedstawienie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Do oferty równoważnej należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w STWiOR stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ oraz w projekcie umowy - załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wymagania dot. gwarancji - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek. Szczegóły zawiera załącznik nr 9 - projekt umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6, 45.40.00.00-1, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2015.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, 05-800 Ul. Parzniewska 10, kraj/woj. mazowieckie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380277,17 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 329589,43

 • Oferta z najniższą ceną: 329589,43 / Oferta z najwyższą ceną: 798602,03

 • Waluta: PLN.

   

   

                                                                                       Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-30 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-30 15:52:58
 • Liczba odsłon: 68
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907482]

przewiń do góry