Płońsk, dnia 24.07.2015 r.

GMINA PŁOŃSK

(pieczęć zamawiającego)

 

RGS.042.03.IGI.III.U.2015

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)  

 

ustawy nie stosuje się

  1. W celu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego w formule all risk dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – III etap”

 

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego
– zadanie podstawowe: ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla mieszkańców (100 sztuk) oraz zadanie koordynacyjne: ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla instytucji objętych projektem (90 sztuk), ubezpieczenie drukarek dla instytucji objętych projektem (17 sztuk). Okres ubezpieczenia obejmuje 4 miesiące.

Zakres zamówienia obejmuje:

Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego w formule all risk w ramach realizacji projektu - „Zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III etap” - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Ubezpieczenie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla mieszkańców, które składają się z komputera stacjonarnego DELL OptiPlex 7010 SFF, monitora DELL – E-series E2014H, klawiatury usb, myszy optycznej – 100 szt., 5 lat gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 3 425,55 zł, cena netto 2 785,00 zł, oraz komputera stacjonarnego DELL OptiPlex 9020 SFF, monitora DELL Professional P2214H, klawiatury usb, myszy optycznej – 70 szt., 5 lat gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 3448,92 zł, cena netto 2 804,00 zł, komputerów przenośnych laptopów z oprogramowaniem wraz z myszą optyczną dla instytucji objętych projektem firmy DELL Latitude E5540 – 20 szt. 5 lat gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 3499,35 zł, cena netto 2 845,00 zł, drukarek OKI MC342dnw Colour MFP – 17 szt. 3 lata gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 1714,62 zł, cena netto 1394,00 zł, oddanych do użytku w lipcu 2014 r. Opis przedmiotu zamówienia: a. Zakres ubezpieczenia oparty o formułę all risk obejmuje co najmniej szkody powstałe z następujących przyczyn: Wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka: a. ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego; b. silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad,

działanie ciężaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie; d. działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; e. działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi; nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych oraz chłodzących, i. zmian napięcia, całkowitego zaniku napięcia oraz innych szkód elektrycznych w tym w szczególności zwarcia, przetężenia, uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń itp., j. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.; k. kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm - dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć: 1. szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; 2. koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

 

 

które jest dostawą* / usługą* / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) ustawy nie stosuje się ]

 

Wartość szacunkowa zamówienia w złotówkach wynosi : 12 000,00 zł netto.

  1. Dla zamówień poniżej 30 000 euro netto w dniu 20.07.2015 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres, telefon

Uwagi

1.

Gothaer TU S.A.

Tomasz Ruszczak  

Ul. Sienkiewicza 6A/12

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

2.

HDI Asekuracja TU S.A.

Bożena Turalska

Ul. Św. M. Kolbe 7/18

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

3.

TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Dariusz Witkowski

Naruszewo 54

09 – 152 Naruszewo

Złożono ofertę

 

 

  1. W terminie do dnia 24.07.2015 roku do godziny 900 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

HDI Asekuracja TU S.A.

Bożena Turalska

Ul. Św. M. Kolbe 7/18, 09 – 100 Płońsk

10 987,00

10 987,00

 

2.

Gothaer TU S.A.

Tomasz Ruszczak

Ul. Sienkiewicza 6A/12, 09 – 100 Płońsk

10 000,00

10 000,00

 

 

3.

 

TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dariusz Witkowski

Ul. Grunwaldzka 31, 09 – 100 Płońsk

11 750,00

11 750,00

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Gothaer TU S.A. Tomasz Ruszczak

 

    Ul. Sienkiewicza 6A/12, 09 – 100 Płońsk

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty i jest korzystna cenowo.

                                                                                       

1. /-/ Olga Kmieć

 

2. /-/ Marta Sobańska

 

3. /-/ Monika Żochowska

 

 

 

                                                                       ZATWIERDZAM*/NIE ZATWIERDZAM*

                                                                      

 

/-/ Z. up. Wójta Sekretarz Teresa Giżyńska

                                                                                                              podpis Kierownika zamawiającego

*niepotrzebne skreślić

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-24 12:44:16
  • Liczba odsłon: 58
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897232]

przewiń do góry