Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 290194-2015 z dnia 2015-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu...
Termin składania ofert: 2015-11-06


Płońsk: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r.
Numer ogłoszenia: 168179 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290194 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r. w kwocie 700 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Wysokość kredytu: 1 000 000,00 zł (słownie : jeden milion złotych 00/100). b) Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu. c) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Płońsku, Płońsk, 09-100 ul. Płocka 28, kraj/woj. mazowieckie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232800,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 232139,66

 • Oferta z najniższą ceną: 232139,66 / Oferta z najwyższą ceną: 247745,46

 • Waluta: PLN .

   

   

   

                                                                                       Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-17 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-17 14:03:04
 • Liczba odsłon: 46
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901140]

przewiń do góry