Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ugplonsk.bip.org.pl


Płońsk: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r.
Numer ogłoszenia: 329172 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku , ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugplonsk.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r związanego z realizacja inwestycji drogowych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Wysokość kredytu: 800 000,00 zł (słownie : osiemset tysięcy złotych 00/100). b) Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu. c) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Uruchomienie kredytu: bezgotówkowo w grudniu 2015 r. - w transzach, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego; wysokość transzy będzie każdorazowo określona prze Zamawiającego i przedkładana Wykonawcy w postaci pisemnego wniosku; termin uruchomienia transzy kredytu od dnia przedłożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku - zgodnie z ofertą Wykonawcy (maksymalnie 3 dni robocze), Okres karencji w spłacie kredytu: do 31.12.2017 roku. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) Spłata kapitału kredytu: po upływie karencji począwszy od 31.12.2017 r. Planowane spłaty to : rok 2017 - 50.000,00 zł rok 2018 - 50.000,00 zł rok 2019 - 50.000,00 zł rok 2020 - 50.000,00 zł rok 2021 - 50.000,00 zł rok 2022 - 50.000,00 zł rok 2023 - 50.000,00 zł rok 2024 - 50.000,00 zł rok 2025 - 200.000,00 zł rok 2026 - 200.000,00 zł Spłata ostatniej raty - 31.12.2026 r. Spłata odsetek w ratach kwartalnych - płatnych ostatniego dnia każdego kwartału. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystanego kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku roku przestępnego. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. W przypadku gdy 31.XII przypada na dzień wolny od pracy to spłata odsetek i kapitału nastąpi w ostatnim dniu roboczym w danym roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłat kredytu i odsetek. Prowizja przygotowawcza - 0,00% Oprocentowanie kredytu - zmienne ustalone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę Wykonawcy. Jako podstawę do oprocentowania kredytu należy przyjąć WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego tj. 30.11.2015 r Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobierania całej kwoty kredytu lub możliwość nie uruchomienia kredytu bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku możliwości płatniczych Zamawiającego dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty raty lub całości kredytu bez obciążenia jakimikolwiek prowizjami lub opłatami z tytułu przedterminowej spłaty kredytu lub jakimikolwiek dodatkowymi kosztami po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, na 3 dni przed zamierzonym terminem wcześniejszej spłaty z podaniem kwoty i daty wcześniejszej spłaty. Wówczas oprocentowanie naliczane będzie za okres faktycznego korzystania z kredytu. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie w każdym terminie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego opłatą z tytułu przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku przez Zamawiającego na 7 dni przed zamiarem dokonania takiej spłaty. Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu. Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Gminy Płońsk do przeniesienia konta bankowego do banku Wykonawcy. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Spłata kapitału dokonywana będzie po upływie okresu karencji. Przelanie należnych Bankowi (Wykonawcy) odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem rachunku wyliczenia) tak aby Zamawiający mógł przelać odsetki terminowo. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest 31.12.2015 r., w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. W przypadku niemożności spłaty kredytu na dzień 31.12.2026 r. Zamawiający zastrzega sobie za zgodą obu stron możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu wraz z odsetkami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania całej kwoty kredytu lub możliwość nieuruchomienia kredytu bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 3. Informacje dodatkowe: a. Dokumenty finansowe - załącznik nr 7 do SIWZ. b. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Ustawy Prawo bankowe c. Zamawiający dopuszcza możliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu (m.in. podpis na wekslu, deklaracji wekslowej i ewentualnie na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji) d. Gmina nie korzysta i nie korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności. e. Gmina nie posiada zobowiązania wynikających z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku f. Gmina nie posiada umowy zobowiązującej do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały. g. Nie wystąpiły przejęcia z mocy prawa przez Gmina zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. h. Nie wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego. i. Nie wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań. j. Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2026.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) zaakceptowany przez wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98

 • 2 - zabezpieczenie kredytu - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) skrócenia terminu spłaty kredytu na wniosek Zamawiającego, b) zmiany terminu spłat rat kredytu na wniosek Zamawiającego, c) wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu na wniosek Zamawiającego, d) przesunięcie (wydłużenie) terminu uruchomienia kredytu, e) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia, f) zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, g) zmiany w harmonogramie spłat kredytu i odsetek, w każdym czasie na żądanie Zamawiającego, h) zmiana stawki procentowej marży banku - jedynie w wypadku jej obniżenia, i) konsolidacja kredytu. Powyższe zmiany umowy nie mogą powodować naliczenia i pobrania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugplonsk.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Płońsku 09-100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 39 pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 09:30, miejsce: sekretariat : Urząd Gminy w Płońsku 09-100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że podczas realizacji zamówienia nie będzie korzystał ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, że podczas realizacji zamówienia nie będzie korzystał ze środków pochodzących z Budżetu Państwa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                                              /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Załączniki do pobrania :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wraz z załącznikami,

- Dokumenty finansowe,

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marianna Klimkiewicz, Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-03 11:56:20
 • Liczba odsłon: 73
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893519]

przewiń do góry