Płońsk, dnia 07.12.2015 r.

 

 

RGS.FN.271.3052.KR.03.15

Do wszystkich

Wykonawców biorących

udział w postępowaniu

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r.” (Nr ogłoszenia: 329172 – 2015; data zamieszczenia 03.12.2015).

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający – Gmina Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej http://www.ugplonsk.bip.org.pl bez ujawniania źródła zapytania.

 

Pytanie nr 1

Czy daty planowanych spłat kapitału w latach 2017 – 2026 są na koniec każdego roku tj. 31 grudnia.

 

Odpowiedz Ad. 1

Planowane daty spłat kapitału są na koniec każdego roku tj.31 grudnia. Jeżeli termin spłaty  rat kapitałowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. W przypadku gdy 31.XII przypada na dzień wolny od pracy to spłata odsetek i kapitału nastąpi w ostatnim dniu roboczym  w danym roku.

 
Pytanie nr 2

W opisie przedmiotu zamówienia (pkt III SIWZ) w pozycji oprocentowanie wskazana jest stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca powiększona o marżę Banku, natomiast dla potrzeb sporządzenia ceny ofertowej (pkt XII SIWZ) wskazany jest WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy danego kwartału. Prosimy wyjaśnienie tej rozbieżności.

 

Odpowiedz Ad. 2

Oprocentowanie kredytu – zmienne ustalone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę Wykonawcy. Jako podstawę do oprocentowania kredytu należy przyjąć WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego tj. 30.11.2015r.

 

Pytanie nr 3

W celu obliczenia ceny oferowanej prosimy o podanie daty uruchomienia środków.

 

Odpowiedz Ad. 3

Data uruchomienia kredytu 21.12.2015 r.

 


                                                                                                                                               Z up.  Wójt

 

 

                                                                                                                     /-/Teresa Giżyńska

                                                                                                                         SEKRETARZ

 


Załączniki do pobrania :

Odpowiedź

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Wrońska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-07 14:13:02
  • Liczba odsłon: 44
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897651]

przewiń do góry