Płońsk, dnia 08.12.2015 r.RGS.FN.271.3052.KR.04.15


Do wszystkich


Wykonawców biorących


udział w postępowaniu


 


Wyjaśnienia treści SIWZdotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r.” (Nr ogłoszenia: 329172 – 2015; data zamieszczenia 03.12.2015).


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) Zamawiający – Gmina Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej http://www.ugplonsk.bip.org.pl bez ujawniania źródła zapytania.


Pytanie nr 1


W celu obliczenia ceny ofertowej prosimy o podanie stawki WIBOR czy będzie to stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca tj. 30.11.2015 r. powiększona o marżę Banku, czy WIBOR 3M na ostatni dzień roboczy danego kwartału.


Odpowiedz Ad. 1


W celu obliczenia ceny ofertowej prosimy zastosować stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca tj. 30.11.2015 r.


                                                                                                                                Z up.   Wójt

 

 

                                                                                                                      /-/Teresa Giżyńska

                                                                                                                         SEKRETARZ

 


Załączniki do pobrania :

Odpowiedź

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Wrońska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 12:54:21
  • Liczba odsłon: 47
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897529]

przewiń do góry