Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 329172-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu...
Termin składania ofert: 2015-12-11


Płońsk: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r.
Numer ogłoszenia: 188017 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329172 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 r związanego z realizacja inwestycji drogowych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Wysokość kredytu: 800 000,00 zł (słownie : osiemset tysięcy złotych 00/100). b) Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu. c) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płońsku Ul. Płocka 28, 09 - 100 Płońsk, Płońsk, 09-100 ul. Płocka 28, kraj/woj. mazowieckie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202150,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 203709,41

 • Oferta z najniższą ceną: 203709,41 / Oferta z najwyższą ceną: 222174,65

 • Waluta: PLN .

   

   

   

                                                                                       Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-22 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-22 11:29:58
 • Liczba odsłon: 44
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902494]

przewiń do góry