Zobacz podgałęzie

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Płońsku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.             Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku ul. 19 Stycznia 39 09-100 Płońsk

2.      Miejsce i wymiar czasu pracy:

  Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku dział świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

3.      Określenie stanowiska:

Referent do spraw świadczeń wychowawczych

4. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   za przestępstwo karne skarbowe,

4) wykształcenie:  preferowane  administracyjne, ekonomiczne ,

5) nieposzlakowana opinia

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

7) dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.

Wymagania dodatkowe:

a) terminowość, rzetelność, systematyczność,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) samodzielność i operatywność,

d) otwartość i komunikatywność,

e) zaangażowanie, kreatywność i punktualność,

f) znajomość następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23), Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r poz. 114 ze zm.), Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r poz. 195)., znajomość przepisów  w zakresie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej

g) umiejętność  pracy w systemach informatycznych

h) znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych min. Microsoft Office, przeglądarek internetowych

h) staż pracy minimum 6 miesięcy w administracji samorządowej

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych

- przyjmowanie rejestrowanie i kompletowanie wniosków i oraz załączonej dokumentacji  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego rodzina ( 500 plus)

- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

- wprowadzanie danych do systemu informatycznego,

- przygotowywanie decyzji administracyjnych;

2. sporządzanie list wypłat dla świadczeniobiorców;

3. sporządzanie sprawozdań;

4. przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys – curriculum vitae,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1202 ze zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopi dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz.2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1202 ze zm.)”.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku  lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku, ul 19 stycznia 39 09-100 Płońsk , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”, w terminie do dnia 10 marca 2016r. godz. 15ºº

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

8.  Inne in formacje:

Komisja powołana przez kierownika GOPS w Płońsku działa dwuetapowo:

I etap- zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustala czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustala listę kandydatów do drugiego etapu postępowania

II etap- prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomienie o dalszych czynnościach związanych z rekrutacja telefonicznie lub e- mailem

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji  zostanie  umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Płońsku   w zakładce  – Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku  

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Stawska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 08:34:17
  • Liczba odsłon: 400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902511]

przewiń do góry