Płońsk, dn. 08.04.2016 r.

 

RGS.271.7013.DBC.07.16

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U
z 2015r. poz. 2164)
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bońki ul. Brzozowa i miejscowości Cempkowo gmina Płońsk

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 6

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium gwarancja

Razem

01

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych EXPORT - PRIBEX Sp. z o.o.

Ul. Modlińska 310/312, 03 – 152 Warszawa

60,20

8,00

 

68,20

02

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu ”POLHILD I” Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna

Ul. H. Sienkiewicza 13, 05 – 230 Kobyłka

64,61

10,00

 

74,61

 

03

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki

 

69,08

10,00

 

79,08

 

04

Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06 -100 Pułtusk

 

89,10

10,00

 

99,10

05

„Czystość” Spółka Jawna

Szpańscy Jerzy, Jacek Dawid

Ul. Sławkowska 22, 05 – 200 Wołomin

63,87

10,00

 

73,87

 

06

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

 

90,00

 

10,00

 

100

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

    „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

    Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a) upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                           Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                       /-/ Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-08 12:38:38
  • Liczba odsłon: 47
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901986]

przewiń do góry