Płońsk, dn. 21.02.2017 r.

 

RGS.271.7013.ChWS.09.17

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Cholewy, Wroninko, Skrzynki, gmina Płońsk

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cholewy, Wroninko, Skrzynki, gmina Płońsk, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, okres gwarancji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

   „WAPNOPOL”  Adam Nowakowski

   Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt.

w kryterium gwarancja

Razem

01

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki

Oferta odrzucona

 

02

 

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10,

05 – 800 Pruszków

55,62

40

95,62

 

03

 

Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06 -100 Pułtusk

 

57,91

40

97,91

 

04

 

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

60,00

40,00

100,00

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania została odrzucona jedna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                            /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-21 13:27:48
  • Liczba odsłon: 43
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907346]

przewiń do góry