Ogłoszenie nr 33330 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.

Płońsk: Konserwacja sieci oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Płońsk w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2019 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. ul. 19 Stycznia  39, 09100   Płońsk, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 236 625 635, faks 236 622 426, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ugplonsk.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja sieci oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Płońsk w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2019 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja sieci oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Płońsk w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2019 r. urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu, polegającym na zapewnieniu świecenia 724 punkty świetlne, stanowiących własność Wykonawcy. Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, a w szczególności: a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, c) przeglądy techniczne opraw, d) wymianę źródeł światła, e) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, f) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, g) wymianę wyeksploatowanych opraw, h) wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek, i) wymianę linii napowietrznych i kablowych, j) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, k) naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, l) podwieszanie zerwanych przewodów, m) wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, n) wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów, o) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, p) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, r) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, s) prowadzenie rejestru zdarzeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT810592.19
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.,  ,  ul. Rzemieślnicza 17/19,  81-855,  Sopot,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 997028.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem
997028.39
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
997028.39
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt.1 lit. a, art. 67 ust 1 pkt. 1 b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór usługodawcy na realizację usługi polegającej na świadczeniu na rzecz gminy oświetlenia ulicznego w trybie przetargu jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy gmina posiada własną, odrębną sieć oświetleniową. Wtedy koszty zakupu energii i świadczenia usług przesyłowych rozliczane są według taryfy, a zadanie bieżącej eksploatacji powierzone jest podmiotowi wybranemu w trybie ustawy PZP. Problemy powstają natomiast w przypadku korzystania z urządzeń w całości stanowiących własność przedsiębiorstwa energetycznego. W tym przypadku realizacja zadań gminy w zakresie oświetlenia powinna następować poprzez zlecenie świadczenia usługi oświetleniowej przedsiębiorstwu energetycznemu dysponującemu taką infrastrukturą. Przeprowadzenie postępowania przetargowego naruszałoby w sposób ewidentny art. 140 kc. W ocenie Urzędu odmowa przedsiębiorstwa energetycznego dostarczania energii, która była właścicielem sieci, nie stanowiła stosowania przez nie praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. W uzasadnieniu wskazano, że żądanie, aby przedsiębiorstwo udostępniło swoje mienie w celu prowadzenia w oparciu o nie działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę, byłoby zbyt daleko idącą ingerencją. Godziłoby to w prawo do nieskrępowanego eksploatowania, dysponowania i zarządzania majątkiem trwałym samodzielnego podmiotu jako atrybutu wolności gospodarczej. W związku z powyższym, jeżeli Energa jest właścicielem urządzeń na terenie gminy, pozostaje jedynie, zastosowanie art. 67 ust 1 pkt 1a i 1b PZP, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 10:34:50
  • Liczba odsłon: 59
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897066]

przewiń do góry