Zobacz podgałęzie


Ogłoszenie nr 610364-N-2017 z dnia 2017-11-02 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, że podczas realizacji zamówienia będzie korzystał ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39 , 09-100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, , e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, , faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (URL): www.ugplonsk.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ugplonsk.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ugplonsk.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09 - 100 Płońsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk
Numer referencyjny:
RGS.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk I ETAP I. Wykonanie 21 szt. przydomowych oczyszczalni biologicznych ścieków w gminie Płońsk na terenie posesji o przepływie do 5m3/dobę. Miejscowości i działki, na których zaprojektowano przydomowe oczyszczalnie ścieków: Arcelin dz. nr ewid. 200; Bogusławice dz. nr ewid. 11/10, 11/14; Cempkowo dz. nr ewid. 63, 159/22; Cieciórki dz. nr ewid. 130/7; Ćwiklin dz. nr ewid. 224/4, 224/2, 55/1; Ćwiklinek dz. nr ewid. 448/29; Ilinko dz. nr ewid. 49/2; Jeżewo dz. nr ewid. 62/10; Kluczewo dz. nr ewid. 23/1, 23/2, 30/2; Koziminy Stachowo dz. nr ewid. 98/2; Lisewo dz. nr ewid. 305, 31; Raźniewo dz. nr ewid. 23, 56/3; Słoszewo Kolonia dz. nr ewid. 435; Szymaki dz. nr ewid. 164/6. II. Wykonanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławice gm. Płońsk na działkach nr ewid. 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 w zakresie : • Sieć wodociągowa PVC PN10Ø110 mm – 657 m • Wcinka do istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 mm – 1 kpl. • Trójnik PVC Ø110/110 mm – 3 szt. • Hydrant p.poż. DN80 mm z zasuwą – 3 kpl. II ETAP I. Wykonanie 44 szt. przydomowych oczyszczalni biologicznych ścieków w gminie Płońsk na terenie posesji o przepływie do 5m3/dobę. Miejscowości i działki, na których zaprojektowano przydomowe oczyszczalnie ścieków: Arcelin dz. nr ewid. 101/1, 90, 159, 88/5, 197/3, 212, 123; Bogusławice dz. nr ewid. 76/2, 10/5; Brody dz. nr ewid. 47, 45/2, 142/2, 126/1, 126/2; Cempkowo dz. nr ewid. 1/2, 110, 159/10, 179/2; Ćwiklin dz. nr ewid. 29/2, 224/5; Ćwiklinek dz. nr ewid. 447/4, 9/1; Ilinko dz. nr ewid. 11/1, 75; Kluczewo dz. nr ewid. 118/1; Lisewo dz. nr ewid. 54/1; Michowo dz. nr ewid. 106/1, 106/4; Młyńsk dz. nr ewid. 39; Pilitowo dz. nr ewid. 67/2; Poczernin dz. nr ewid. 37; Raźniewo dz. nr ewid. 45/5; Siedlin dz. nr ewid. 115/6, 14/1,14/22, 96, 82/5, 132; Strubiny dz. nr ewid. 12; Szeromin dz. nr ewid. 112; Szerominek dz. nr ewid. 166/13; Kownaty obręb Szpondowo dz. nr ewid. 297/1, 221/6; Szymaki dz. nr ewid. 60, 168/4. Zamawiający wymaga, aby były to oczyszczalnie biologiczne dla ścieków powstających w w/w obiektach z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu, pracujące w technologii obracających się w zanurzanych tarczowych złóż biologicznych składających się z systemu obracających się dysków zamontowanych na wspólnym wale. Oczyszczalnie muszą posiadać certyfikat CE spełniający wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013. W skład oczyszczalni muszą wchodzić: studzienki, przewody kanalizacyjne, reaktory biologiczne, drenaże rozsączające lub studnie chłonne, studzienki połączeniowe, pompownie ścieków, instalacja zasilenia elektrycznego, sterowania i sygnalizacji. Zasilenie energetyczne z domowej instalacji energetycznej. Każda oczyszczalnia musi być dostosowana do potrzeb indywidualnych przyszłych użytkowników oraz uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu. Zamawiający informuje, że typ oczyszczalni został uzgodniony z Właścicielami posesji a lokalizacja odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r.). Stopień oczyszczenia ścieków musi odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 2014, poz. 1800). Zakres zamówienia obejmuje: • roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; • roboty budowlano — montażowe; • roboty elektryczne; • obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i budową sieci wodociągowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać: • przeszkolenie użytkowników/odbiorców, uzyskanie na piśmie wraz z podpisem osoby przeszkolonej, dostarczyć instrukcję obsługi z potwierdzeniem odbioru przez użytkownika – dotyczy oczyszczalni; • wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; • dokonać rozruchu technicznego i technologicznego oraz przedstawić badania jakości oczyszczonych ścieków (potwierdzających zachowanie parametrów oczyszczania), wykonane przez podmiot posiadający akredytację dla wykonywania tych badań. Wymagana ilość przebadanych oczyszczalni wynosi 10 % całości zadania tj. 7 sztuk. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego. • Wykonawca po wykonaniu prac oczyszczalni, każdorazowo zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od każdego z odbiorców/użytkowników w zakresie prawidłowego funkcjonowania wykonanych oczyszczalni, przywróceniu do stanu pierwotnego terenu budowy (wywóz gruntu, niwelacja i uporządkowanie terenu) i przedstawić je Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. • Zgłoszenie wykonanych oczyszczalni ścieków do eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: 1. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j.), 2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880), 3. W celu udokumentowania realizacji poszczególnych etapów prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić dziennik robót. Dziennik robót powinien być uzupełniany na bieżąco zgodnie z postępem robót i weryfikowany wpisami przez Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Ponadto dla każdego z obiektów należy sporządzić dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy montażu oczyszczalni ścieków i studni chłonnych i drenażu rozsączającego, oraz po zakończeniu wszystkich prac przedłożyć ją Zamawiającemu na nośniku elektronicznym. 4. Wymagania dot. gwarancji – Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek. 5. Dla zbiornika oczyszczalni (bioreaktora) okres gwarancji producenta nie może być krótszy niż 10 lat. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych oczyszczonych ścieków i funkcjonalnych określonych w dokumentacji projektowej. 7. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 11 do SIWZ) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ. 8. Wszelki dostarczone materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe, wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi. 9. Zamawiający zastrzega, iż wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu biorąc pod uwagę możliwość rezygnacji części mieszańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W przypadku rezygnacji właściciela działki z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wartość zamówienia zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką została wyceniona oczyszczalnia zgodnie z kosztorysem ofertowym. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Do oferty równoważnej zaleca się dołączyć, w szczególności: karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot.: - zastosowania materiałów lub urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną bez materiałów lub urządzeń równoważnych; lub - zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych zgodnych z dokumentacją techniczną (oferta równoważna) – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje oferty równoważnej.
II.5) Główny kod CPV:
45232421-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45231000-5

45232423-3

45255600-5

45232400-6

45231300-8

45310000-3

45311100-1

45111100-9

45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT: 1437562,13
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia : do 10.04.2018 r. I ETAP, do 31.10.2018 r. II ETAP.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się : a. że wykonał niżej wymienione roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj.: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości minimum 30 sztuk wybudowanych w jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości robót co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych), b. że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (1), skierowaną do realizacji zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia : 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – lub nie wezwie, jeżeli Zamawiający uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych; 4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 3); 5) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokumenty wymienione w pkt 3). 6) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: oświadczenie, że przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniają wymagania normy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych obejmującego co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości minimum 30 sztuk wybudowanych w jednym zadaniu inwestycyjnym o wartości robót co najmniej 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych),- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj. posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wraz z podaniem imienia i nazwiska tej/tych osoby/ób oraz informacjami na temat jej/ich uprawnień (numer, rodzaj i zakres), zakresu wykonywanych przez nie czynności a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia : 1) Aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w Załącznikach Nr 2 i Nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 3) Kosztorys ofertowy – uproszczony; 4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w formie oryginału; oświadczenia dotyczącego: - zastosowania materiałów lub urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną bez materiałów lub urządzeń równoważnych; lub - zastosowania materiałów lub urządzeń i równoważnych zgodnych z dokumentacją techniczną (oferta równoważna) - wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ; W przypadku jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje oferty równoważnej. 5) w przypadku złożenia oferty równoważnej zaleca się złożenie – w szczególności: kart katalogowych, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacji technicznych charakteryzujących parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne równoważne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej - zgodnie z ww. złożonym oświadczeniem. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach w zakresie wskazanym przez Zamawiającego stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 28 700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego 63 8230 0007 0000 0563 2023 0003, z adnotacją: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk” nr sprawy: RGS.271.6.2017. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Urzędzie Gminy Płońsk, 09 - 100 Płońsk, ul. Pułtuska 39, sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okrs gwarancji

20,00

termin płatności

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji, b) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy, w tym zmiana kierownika robót z ramienia Podwykonawcy – spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, po uprzednim uzgodnieniu personaliów z Zamawiającym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-17, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 9% ceny brutto oferty.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wraz z załącznikami,

- Przedmiary I ETAP,

- Przedmiary II ETAP,

- STWiORB SW,

- STWiORB PO,

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 14:07:18
  • Liczba odsłon: 283
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895213]

przewiń do góry