Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Ogłoszenie nr 627057-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39 , 09-100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, , e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, , faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (URL): www.ugplonsk.bip.org.pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ugplonsk.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ugplonsk.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:
Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09 -100 Płońsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk
Numer referencyjny: RGS.271.7.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Płońsk, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami,oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk uchwałą Rady Gminy NrXXIV/160/2016 i uchwałą Rady Gminy Nr XXII/152/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1. Zakres prac obejmuje: 1.1. odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej lub wielolokalowej, w tym: 1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), w tym popiołu z palenisk (kotłów węglowych) będących wynikiem zwykłego bytowania. 2) odbieranie odpadów segregowanych; 1.2. obsługa w zakresie usuwania odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym będą zbierane następujące rodzaje odpadów: 1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 3) metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, 4) szkło, opakowania ze szkła, 5) drewno, opakowania z drewna, 6) zużyte opony, 7) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, 8) gruz ceglany z remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, 9) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 10) usunięte tynki, tapety, okleiny, 11) odzież, tekstylia, 12) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 13) urządzenia zawierające freony, 14) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 15) leki, 16) baterie, akumulatory, 17) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 18) odpady ulegające biodegradacji, 19) odpady wielkogabarytowe; 1.3. dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane i worków do selektywnej zbiórki, 1.4. program komputerowy na czas trwania umowy w ramach jej realizacji, Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę, 1.5. prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Płońsku 1.6. prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częstotliwością co najmniej 2 razy do roku, 1.7. mycie pojemników 2 razy w trakcie trwania umowy, 1.8. obsługa 5imprez masowych w zakresie dostarczenia pojemników oraz odebrania odpadówi pojemników 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, gdzie obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych: 2.1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; a) niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników odpowiadającym polskim normom PN-EN 840 o pojemności: 120 l, 240l, 1100 l, 6,5 m³; b) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; d) obowiązkiem Wykonawcy będzie również: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych na czas trwania umowy pojemników na odpady zmieszane, - posprzątanie wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych na pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie 1 miesiąca będzie niewystarczająca), - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez mycie pojemników 2 razy w czasie trwania umowy, - przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) informacji z miejsc odbioru odpadów tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość dostawionych worków) potrzebnej do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 2.1.2. selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane); a) odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków: - niebieski – o pojemności 120 l na odpady z papieru i tektury, - żółty – o pojemności 120 l na odpady z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, - zielony – o pojemności od 60 l do 120 l na odpady ze szkła białego i kolorowego oraz opakowań ze szkła, - brązowy – o pojemności 120 l na odpady zielone. b) worki do selektywnej zbiórki odpadów (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca; przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: - materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, - oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukowaną informacją na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. c) częstotliwość wywozu 1 raz na miesiąc, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; d) częstotliwość wywozu odpadów zielonych 1 raz w miesiącu w okresie kwiecień-listopad; e) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie w miejscu odbioru zapełnionych worków nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków; - zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; - posprzątanie wokół ww. worków, gdy zajdzie taka potrzeba. 2.2. Odbieranie odpadów z zabudowy wielolokalowej: 2.2.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; a) odbiór z pojemników o pojemności od 240 l do 6,5 m³; b) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; d) obowiązkiem Wykonawcy będzie również: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy pojemników na odpady zmieszane, - posprzątanie wokół ww. pojemników i kontenerów, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie 1 miesiąca będzie niewystarczająca), - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez mycie pojemników 2 razy w czasie trwania umowy, - przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) informacji z miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość dostawionych worków) potrzebnej do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 2.2.2. selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) a) odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielolokalowej prowadzony będzie poprzez pojemniki o pojemności min. 1300 l, z zachowaniem następującej kolorystyki: - pojemnik żółty typu siatkowego z napisem „plastik, metal” do odpadów z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych, - pojemnik niebieski typu dzwon z napisem „papier” do odpadów z papieru i tektury, - pojemnik biało-zielony typu dzwon z napisami „szkło bezbarwne” i „szkło kolorowe” do odpadów ze szkła. b) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy pojemników na selektywnie zebrane odpady komunalne, - zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; - bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. 2.3. W przypadku niemożności przekazania odpadów komunalnych z przyczyn losowych (choroba, dłuższa nieobecność) w terminie określonym w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów komunalnych w możliwie najkrótszym terminie na wniosek Zamawiającego. 2.4. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2.4.1. Wykonawca będzie prowadził Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie do którego posiada tytuł prawny. 2.4.2. Punkt będzie czynny w dni robocze(od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do 14:00. W tym czasie PSZOK powinien być dozorowany przez minimum jednego pracownika. Pracownik będzie przyjmował wymienione wyżej odpady dostarczone przez mieszkańców gminy Płońsk, po okazaniu przez nich dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odpady itp.). Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów pracownik będzie ważył te odpady lub w inny sposób określał ich ilość, co zanotuje w ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów wraz z adresem posesji/właściciela nieruchomości. Pracownik ma obowiązek wydać mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie jego odpadów do PSZOK. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. Pojemniki na odpady powinny być na bieżąco opróżnianie. 2.4.3. W ramach prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów przewiduje się zbieranie następujących odpadów: - papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, - metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, - szkło, opakowania ze szkła, - drewno, opakowania z drewna, - zużyte opony, - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, - gruz ceglany z remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, - usunięte tynki, tapety, okleiny, - odzież, tekstylia, - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, - urządzenia zawierające freony, - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, - leki, - baterie, akumulatory, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, - odpady ulegające biodegradacji, - odpady wielkogabarytowe. 2.4.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem Gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.5. Prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2.5.1. Rodzaje odbieranych odpadów: - meble i inne odpady wielkogabarytowe - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zużyte opony(4 szt. na gospodarstwo). 2.5.2. Częstotliwość odbioru odpadów w formie zbiórki objazdowej – co najmniej dwa razy do roku w dniach ustalonych w harmonogramie. 2.5.3. Lokalizacja punktów zbiórki (postoju MPSZOK): zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. 2.5.4. Czas zbiórki (postoju MPSZOK) w jednej lokalizacji w danym dniu harmonogramu: zgodnie z potrzebami uprzątnięcia odpadów. 2.5.5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem Gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 3. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. 3.1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem, w dniu podpisania umowy. 3.2. Wykonawca wyposaży nieruchomości objęte niniejszą umową w pojemniki i worki do dnia 31 grudnia 2017 r. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji e-mailem będzie niezwłocznie dostarczał worki dla mieszkańców przystępujących do segregacji. Wykonawca będzie dostarczał worki na wymianę w ilości odpowiadającej liczbie worków odebranych. 3.3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7:00-16:00. Pojemniki i worki z odpadami będą wystawiane do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej, wtedy, gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100 m. Gdy ta odległość jest większa niż 100 m odpady zostaną odebrane sprzed posesji. 3.4. W przypadku niemożności odbioru odpadów komunalnych, na skutek okoliczności zaistniałych po stronie Wykonawcy, w terminie wynikającym z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór odpadów nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu, w którym odebranie nie było możliwe. 3.5. Wystąpienie, niezależnych od Wykonawcy, przeszkód uniemożliwiających odbiór odpadów komunalnych na części lub całości terenu gminy zwalnia Wykonawcę z obowiązku odbioru odpadów do czasu ustąpienia przyczyny. Zamawiający zrealizuje zaległy odbiór odpadów bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny. W przypadku wystąpienia przeszkód, które mogą uniemożliwiać odbiór przez okres powyżej 14 dni Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali alternatywną metodę realizacji umowy. 3.6. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogramy odbioru, które Zamawiający po akceptacji opublikuje na swojej stronie internetowej, a Wykonawca w formie wydruków, zobowiązany jest przekazać właścicielom nieruchomości przed pierwszym odbiorem odpadów. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań, zgodnych z art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289). 3.8. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów, o których mowa w art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289). 3.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji). 3.9.1. Zamawiający zastrzega sobie między innymi możliwość żądania od Wykonawcy zapisów urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach, którymi Wykonawca wykonuje usługę, trasówek oraz informacji z czujników wyładunku, które umożliwią kontrolę trasy pojazdu przewożącego odpady oraz jego miejsce wyładunku. 3.10. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości prowadzonej segregacji. 3.10.1. Wykonawca na nieruchomościach, na których zgodnie ze złożoną deklaracją nie są posegregowane odpady pozostawi żółtą kartkę (ostrzeżenie) np.„Źle posegregowane, następnym razem postaraj się lepiej”. 3.10.2. Wykonawca po dwukrotnym ostrzeżeniu właściciela, zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i niezwłocznego powiadomienia faxem lub e-mailem Zamawiającego o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości. 3.10.3. Zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne. 3.10.4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów oraz ze sprawozdaniem z miejsc odbioru worków z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi) dostawianych do pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady (adres i ilości dostawionych worków). W ww. sytuacji Wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną. 3.10.5. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289) - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. 3.11. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3.12. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 3.13. Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych przy drogach nie spełniających parametrów dróg publicznych. 3.14. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych). 3.15. Zamawiający dostarczy i będzie aktualizował wykaz nieruchomości, do których Wykonawca będzie obowiązany dojechać bezpośrednio do posesji i odebrać odpady. 3.16. Procedura reklamacyjna 3.16.1. Zamawiającemu, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Wykonawcę, przysługuje reklamacja. 3.16.2. Zamawiający zgłasza Wykonawcy reklamację faxem lub e-mailem. 3.16.3. Realizacja reklamacji odbędzie się w ciągu ….. godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faxem lub e-mailem. 3.16.4. Reklamacja dotyczyć może nieodebrania odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie, niedostarczenie worków dla mieszkańców przystępujących do segregacji, pozostawienia niedostatecznej (na wymianę) liczby worków lub nieodpowiednich worków, nieodebrania odpadów z PSZOK, niezapewnienia MPSZOK. 3.16.5. Każdy właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia reklamacji do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania reklamowanej usługi. 3.16.6. Reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał prawidłowo usługę lub nie wykonał jej z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości lub Zamawiającego. 3.16.7. Zamawiający będzie rozstrzygał o zasadności reklamacji na podstawie danych przekazanych przez Wykonawcę, tj. zapisów urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach, którymi Wykonawca wykonuje usługę oraz trasówek. Pomocniczo w rozstrzygnięciu zasadności reklamacji mogą być, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę, inne dane pochodzące z urządzeń zamontowanych na pojazdach, którymi wykonywana jest usługa oraz inne zapisy tras pojazdów, pozwalające na określenie pozycji pojazdu w odpowiednim czasie, a także dokumentacja fotograficzna. 3.16.8. Zamawiający dostarczy i będzie aktualizował wykaz nieruchomości, do których Wykonawca będzie obowiązany dojechać bezpośrednio do posesji i odebrać odpady. 4. Dane charakteryzujące zamówienie. 4.1. Charakterystyka Gminy Płońsk Gmina Płońsk, położona w centralnej części powiatu, w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego, otacza swoim obszarem miasto Płońsk. Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego: Baboszewo, Sochocin, Joniec, Załuski, Naruszewo i Dzierzążnia. 1) Powierzchnia gminy Płońsk wynosi 127 km2. 2) Liczba mieszkańców na terenie gminy Płońsk, na podstawie złożonych deklaracji – 6999 osoby. Stan na dzień 30.10.2017 r. Uwaga: liczba osób przewidziana do objęcia zamówieniem w ciągu okresu jego realizacji może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 3) 6919 osób mieszka w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz 80 osoby w zabudowie wielolokalowej. 4) Gmina Płońsk liczy 42 miejscowości: Arcelin, Bogusławice, Bońki, Brody, Cempkowo, Cholewy, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Dalanówek, Ilinko, Ilino, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy-Stachowo, Krępica, Lisewo, Michalinek, Michowo, Młyńsk, Nowe Koziminy, Pilitowo, Poczernin, Poświętne, Pruszyn, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Skrzynki, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Stare Koziminy, Strachowo, Strachówko, Strubiny, Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki, Woźniki, Wroninko. 5) Liczba nieruchomości: a) liczba nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych: 2181 b) liczba budynków wielolokalowych: 3 4.2. W Gminie Płońsk w roku 2016 odebrano następujące ilości odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje: KOD ODPADU FRAKCJE ODPADÓW MASA ODEBRANYCH ODPADÓW [Mg] 200301 zmieszane 1400,400 200102 szkło 68,350 200139 tworzywa sztuczne 104,221 200101 papier i tektura 28,615 200201 odpady ulegające biodegradacji 19,970 200307 odpady wielkogabarytowe 72,760 200136 zużyty sprzęt elektroniczny 7,580 200127 Farby, tusze, farby drukarskie 0,300 200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji 7,720 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu 127,580 160103 zużyte opony 0,640 PSZOK 150102 opakowania z tworzyw sztucznych 4,680 160103 zużyte opony 0,640 200102 szkło 0,790 200111 tekstylia 0,460 200136 zużyty sprzęt elektroniczny 1,830 200138 drewno inne niż wymienione w 200137 0,490 200140 metale 0,780 200307 odpady wielkogabarytowe 19,566 170107 zmieszane odpady z betonu 20,940 150101 opakowania z papieru i tektury 2,940 200201 odpady ulegające biodegradacji 23,232
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7

90514000-3

90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-01-01

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), prowadzonego przez Wójta Gminy Płońsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) aktualne zezwolenie starosty na zbieranie i transport odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwie główne usługi odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 1000 Mg (Załącznik Nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okrywowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b. Wykonawca zobowiązany jest wykazać narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Wykonawca wykaże, że dysponuje (Załącznik Nr 7 do SIWZ) : • co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l, 240 l, 1100 l, 6,5 m3; • co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; • co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; • co najmniej jednym samochodem specjalnym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szer. od 2,4 do 3,0 m i masie własnej do 5 ton. 2). Ponadto Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo – transportową (Załącznik Nr 8 do SIWZ) usytuowaną: • w gminie Płońsk, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) prowadzonego przez Wójta Gminy Płońsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych objętych postępowaniem przetargowym lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwie główne usługi odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 1000 Mg (Załącznik Nr 6 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje (Załącznik Nr 7 do SIWZ) : • co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l, 240 l, 1100 l, 6,5 m3; • co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; • co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; • co najmniej jednym samochodem specjalnym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szer. od 2,4 do 3,0 m i masie własnej do 5 ton. b) Ponadto Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo – transportową (Załącznik Nr 8 do SIWZ) usytuowaną: • w gminie Płońsk, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: Wykonawca powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, a więc świadczyć usługi: a) zgodnie z normami jakościowymi: Wykonawca przedłoży zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi (np. ISO 9001). b) zgodnie z europejskimi normami zarządzania środowiskowego: Wykonawca przedłoży zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji reklamacji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) formy prawnej i nazwy Zakładu w związku z przekształceniem firmy, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania usług lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie usług w takim stopniu, że termin ich wykonania może być zagrożony, c) ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. e) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Powyższe zmiany umowy nie mogą powodować naliczenia i pobrania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-12, godzina: 09:30
,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30
(od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny brutto oferty.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                                              /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Załączniki do pobrania :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wraz z załącznikami,

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-04 17:11:57
  • Liczba odsłon: 65
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893574]

przewiń do góry