Płońsk, dn. 05.01.2018 r.

 

 

RGS.OKS.271.2632.05.17

 

 

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2018 rok

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk na 2018 rok, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„PALIMAX” Sp. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 2A, 09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. W kryterium odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego

Razem

01

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PALIMAX” Sp. z o. o.

Ul. Spółdzielcza 2A, 09 – 100 Płońsk

 

60,00

40,00

100,00

 

02

 

„PETRO - NAFT” Sp. z o.o.

Ul. Piaskowa 9, 09 – 100 Płońsk

59,94

26,68

86,62

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PALIMAX” Sp. z o. o.  Ul. Spółdzielcza 2A, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                              /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 15:18:19
  • Liczba odsłon: 27
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902583]

przewiń do góry