Zobacz podgałęzie
Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie decyzji ooś pn: "Rozbudowa gminnego ujęcia wodociągowego w msc. Cholewy o otwór studzienny nr 2 o zdolności poboru 100 m3 ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych o głębokości 57 m na terenie działki o nr 4 ew 71/1, obręb Cholewy - pobierz
 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu  robót geologicznych - rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów, gm. Płońsk i Załuski, pow. płoński; gm. Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowiecki - pobierz
 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego - wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.: "budowa drogi S7 Olsztynek (S 51) - Płońsk (S 10) odc. Pieńki - Płońsk" - pobierz
 Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 23.03.2018 r.w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej  w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w podłożu rozbudowanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów, gm. Płońsk i Załuski, pow. płoński; gm. Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie - pobierz
Zawiadomienie   w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji  drogowej pn" Budowa  drogi S7 OLSZTYNEK(S10) ODC.PIEŃKI -PŁOŃSK"- pobierz
 Opinia do wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk - pobierz
 Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej  w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów, gm. Płońsk i Załuski, pow. płoński; gm. Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie - pobierz
 Projekt decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie - pobierz
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 maja 2018 r. dot. złożenia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: wylotów wód opadowych, rowów drogowych, przepustów, zbiorników retencyjno - infiltracyjnych oraz prowadzenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych przez wody rzeki Raciążnicy w ramach zadania "budowa drogi S7 Olsztynek (S 51) - Płońsk (S 10) odc. Pieńki - Płońsk" - pobierz
Obwieszczenie z dnia 17 maja 2018 r. , znak: PE-I.7440.10.2018.ES dot. zapoznania się z aktami postępowania  oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie zatwierdzenia projektu  robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów, gm. Płońsk i Załuski, pow. płoński; gm. Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów, pow. nowodworski, woj. mazowieckie - pobierz
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na "budowie drogi S7 Olsztynek (S 51) - Płońsk (S 10) odc. Pieńki - Płońsk" - pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.602.01.2018 z dnia 05 lipca 2018 r. dot. przystąpienia do opracowania projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Płońsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko  - pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.07.2018, z dnia 11 lipca 2018 roku dot. decyzji ooś pn: " Budowa stacji paliw gminnych Olkop i lpg zlokalizowanej na terenie działek ew. 183/6, 183/4, 183/7, położonych w msc, Ilinko (obręb Ilinek), gm. Płońsk - pobierz
Zawiadomienie  Generalnego  Dyrektora Ochrony  Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.66.2018.EU.5  Z DN.23.07.2018R- POBIERZ
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 08.11.2018 r. dot. przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płońsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" - pobierz
Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie znak:WOOŚ-II.4222.20.2018.AG.13 z dnia 6 sierpnia dot. wydania postanowienia  znak:WOOŚ-II.4222.20.2018.AG.11, prostujące z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w postanowieniu RDOŚ z dnia 22.07.2019 r., znak:WOOŚ-II.4222.20.2018.AG.9 uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia  pn: "budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk - pobierz
Zawiadomienie GDOŚ z dnia 23 sierpnia 2019 r.dot. wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.14.2016.ew.JSz.25, zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2011.JI, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:  rozbudowie drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej,    na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska (km 295 + 700) według wariantu 4/R, zreformowaną w części decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia
6 kwietnia 2012 r., znak: DOOŚ-idk.4200.57.2011.ew.21 -pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-30 13:35:30
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897570]

przewiń do góry