Płońsk, dn. 23.03.2018 r.

 

RGS.271.7013.PO.09.18

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, okres gwarancji – znaczenie kryterium 10%, termin płatności – znaczenie kryterium 30%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Firma Usługowo – Handlowa „ROMEX” – Grupa SBS

    Szumański Roman

    UL. Młodzieżowa 28 a, 09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt.

w kryterium gwarancja

Liczba pkt.

w kryterium termin płatności

Razem

01

ALU – MIX Firma Inwestycji Budowlanych Adrian Mika

Ul. Gołdapska 31, 19 – 400 Olecko

Oferta odrzucona

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP

 

02

 

Firma Usługowo – Handlowa „ROMEX”

– Grupa SBS Szumański Roman

Ul. Młodzieżowa 28 a, 09 – 100 Płońsk

60

10

 

30

100

 

03

 

IKAR SERVICE Krzysztof Jatczak

Ul. Przemysłowa 1, Ławy

07 – 411 Rzekuń

59,64

8,34

 

30

97,98

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Firma Usługowo – Handlowa „ROMEX” – Grupa SBS Szumański Roman, Ul. Młodzieżowa 28 a, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 informuje, że z prowadzonego postępowania została odrzucona jedna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 


                               

                                                                                                                 Wójt Gminy Płońsk


                                                                                                          /-/ Aleksander Jarosławski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 13:11:32
  • Liczba odsłon: 84
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902548]

przewiń do góry