Ogłoszenie nr 500068406-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Brody ul. Wiosenna, Szeromin i Szerominek ul. Baboszewska, Szerominek ul. Wiosenna, Lisewo na terenie gminy Płońsk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526420-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Płońsku, Krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39, 09-100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (url): www.ugplonsk.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Brody ul. Wiosenna, Szeromin i Szerominek ul. Baboszewska, Szerominek ul. Wiosenna, Lisewo na terenie gminy Płońsk

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGS.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Brody ul. Wiosenna, Szeromin i Szerominek ul. Baboszewska, Szerominek ul. Wiosenna, Lisewo na terenie gminy Płońsk I ZADANIE I. Przebudowa drogi gminnej nr 300725W ul. Wiosennej w miejscowości Brody, gmina Płońsk w km 0+811,5 – 1+230 Roboty podzielone zostały na etapy: - Roboty przygotowawcze, - Roboty ziemne, - Podbudowa, - Nawierzchnia, - Pobocze, - Zjazdy, - Odwodnienie, - Elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - Inwentaryzacja powykonawcza II ZADANIE I. Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w miejscowości Szerominek Roboty podzielone zostały na etapy: - Roboty przygotowawcze, - Roboty ziemne, - Podbudowa, - Nawierzchnia jezdni i zjazdy, - Pobocze, - Roboty wykończeniowe, - Elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - Inwentaryzacja powykonawcza III ZADANIE I. Przebudowa drogi gminnej ul. Baboszewskiej w miejscowościach Szeromin i Szerominek, gmina Płońsk Roboty podzielone zostały na etapy: - Roboty przygotowawcze, - Roboty rozbiórkowe, - Roboty ziemne, - Oporniki, - Podbudowa, - Nawierzchnia jezdni i zjazdy, - Nawierzchnia z płyt ażurowych, - Pobocze, - Odwodnienie, - Oznakowanie, - Oświetlenie, - Inwentaryzacja powykonawcza IV ZADANIE I. Rozbudowa dróg gminnych nr 301750W, 301749W, 301748W w miejscowości Lisewo, gmina Płońsk Roboty podzielone zostały na etapy: - Roboty przygotowawcze, - Roboty rozbiórkowe, - Roboty ziemne, - Podbudowa, - Nawierzchnia, - Pobocze, - Zjazdy, - Odwodnienie, - Elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - Inwentaryzacja powykonawcza

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233200-1, 45233120-6, 45400000-1, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1682693.05
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym „WAPNOPOL” Adam Nowakowski
Email wykonawcy: wapnopol@op.pl
Adres pocztowy: UL. Nadrzeczna 12
Kod pocztowy: 06-450
Miejscowość: Glinojeck
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2048529.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2048529.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2048529.50
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1682693.05
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski
Email wykonawcy: wapnopol@op.pl
Adres pocztowy: ul. Nadrzeczna 12
Kod pocztowy: 06-450
Miejscowość: Glinojeck
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2048529.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2048529.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2048529.50
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 12:01:04
  • Liczba odsłon: 65
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895257]

przewiń do góry