Ogłoszenie nr 500074328-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520420-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Płońsku, Krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39, 09-100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (url): www.ugplonsk.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGS.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk I ETAP I. Wykonanie 21 szt. przydomowych oczyszczalni biologicznych ścieków w gminie Płońsk na terenie posesji o przepływie do 5m3/dobę. Miejscowości i działki, na których zaprojektowano przydomowe oczyszczalnie ścieków: Arcelin dz. nr ewid. 200; Bogusławice dz. nr ewid. 11/10, 11/14; Cempkowo dz. nr ewid. 63, 159/22; Cieciórki dz. nr ewid. 130/7; Ćwiklin dz. nr ewid. 224/4, 224/2, 55/1; Ćwiklinek dz. nr ewid. 448/29; Ilinko dz. nr ewid. 49/2; Jeżewo dz. nr ewid. 62/10; Kluczewo dz. nr ewid. 23/1, 23/2, 30/2; Koziminy Stachowo dz. nr ewid. 98/2; Lisewo dz. nr ewid. 305, 31; Raźniewo dz. nr ewid. 23, 56/3; Słoszewo Kolonia dz. nr ewid. 435; Szymaki dz. nr ewid. 164/6. II. Wykonanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławice gm. Płońsk na działkach nr ewid. 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 w zakresie : • Sieć wodociągowa PVC PN10Ø110 mm – 657 m • Wcinka do istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 mm – 1 kpl. • Trójnik PVC Ø110/110 mm – 3 szt. • Hydrant p.poż. DN80 mm z zasuwą – 3 kpl. II ETAP I. Wykonanie 44 szt. przydomowych oczyszczalni biologicznych ścieków w gminie Płońsk na terenie posesji o przepływie do 5m3/dobę. Miejscowości i działki, na których zaprojektowano przydomowe oczyszczalnie ścieków: Arcelin dz. nr ewid. 101/1, 90, 159, 88/5, 197/3, 212, 123; Bogusławice dz. nr ewid. 76/2, 10/5; Brody dz. nr ewid. 47, 45/2, 142/2, 126/1, 126/2; Cempkowo dz. nr ewid. 1/2, 110, 159/10, 179/2; Ćwiklin dz. nr ewid. 29/2, 224/5; Ćwiklinek dz. nr ewid. 447/4, 9/1; Ilinko dz. nr ewid. 11/1, 75; Kluczewo dz. nr ewid. 118/1; Lisewo dz. nr ewid. 54/1; Michowo dz. nr ewid. 106/1, 106/4; Młyńsk dz. nr ewid. 39; Pilitowo dz. nr ewid. 67/2; Poczernin dz. nr ewid. 37; Raźniewo dz. nr ewid. 45/5; Siedlin dz. nr ewid. 115/6, 14/1,14/22, 96, 82/5, 132; Strubiny dz. nr ewid. 12; Szeromin dz. nr ewid. 112; Szerominek dz. nr ewid. 166/13; Kownaty obręb Szpondowo dz. nr ewid. 297/1, 221/6; Szymaki dz. nr ewid. 60, 168/4. Zamawiający wymaga, aby były to oczyszczalnie biologiczne dla ścieków powstających w w/w obiektach z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu, pracujące w technologii obracających się w zanurzanych tarczowych złóż biologicznych składających się z systemu obracających się dysków zamontowanych na wspólnym wale. Oczyszczalnie muszą posiadać certyfikat CE spełniający wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2: 2013. W skład oczyszczalni muszą wchodzić: studzienki, przewody kanalizacyjne, reaktory biologiczne, drenaże rozsączające lub studnie chłonne, studzienki połączeniowe, pompownie ścieków, instalacja zasilenia elektrycznego, sterowania i sygnalizacji. Zasilenie energetyczne z domowej instalacji energetycznej. Każda oczyszczalnia musi być dostosowana do potrzeb indywidualnych przyszłych użytkowników oraz uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu. Zamawiający informuje, że typ oczyszczalni został uzgodniony z Właścicielami posesji a lokalizacja odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r.). Stopień oczyszczenia ścieków musi odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 2014, poz. 1800). Zakres zamówienia obejmuje: • roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; • roboty budowlano — montażowe; • roboty elektryczne; • obsługę geodezyjną związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i budową sieci wodociągowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać: • przeszkolenie użytkowników/odbiorców, uzyskanie na piśmie wraz z podpisem osoby przeszkolonej, dostarczyć instrukcję obsługi z potwierdzeniem odbioru przez użytkownika – dotyczy oczyszczalni; • wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; • dokonać rozruchu technicznego i technologicznego oraz przedstawić badania jakości oczyszczonych ścieków (potwierdzających zachowanie parametrów oczyszczania), wykonane przez podmiot posiadający akredytację dla wykonywania tych badań. Wymagana ilość przebadanych oczyszczalni wynosi 10 % całości zadania tj. 7 sztuk. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego. • Wykonawca po wykonaniu prac oczyszczalni, każdorazowo zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od każdego z odbiorców/użytkowników w zakresie prawidłowego funkcjonowania wykonanych oczyszczalni, przywróceniu do stanu pierwotnego terenu budowy (wywóz gruntu, niwelacja i uporządkowanie terenu) i przedstawić je Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. • Zgłoszenie wykonanych oczyszczalni ścieków do eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: 1. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j.), 2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880), 3. W celu udokumentowania realizacji poszczególnych etapów prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić dziennik robót. Dziennik robót powinien być uzupełniany na bieżąco zgodnie z postępem robót i weryfikowany wpisami przez Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Ponadto dla każdego z obiektów należy sporządzić dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy montażu oczyszczalni ścieków i studni chłonnych i drenażu rozsączającego, oraz po zakończeniu wszystkich prac przedłożyć ją Zamawiającemu na nośniku elektronicznym. 4. Wymagania dot. gwarancji – Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek. 5. Dla zbiornika oczyszczalni (bioreaktora) okres gwarancji producenta nie może być krótszy niż 10 lat. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych oczyszczonych ścieków i funkcjonalnych określonych w dokumentacji projektowej. 7. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 11 do SIWZ) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ. 8. Wszelki dostarczone materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe, wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi. 9. Zamawiający zastrzega, iż lokalizacja inwestycji w poszczególnych przypadkach może ulec zmianie biorąc pod uwagę możliwość rezygnacji części mieszańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W przypadku rezygnacji właściciela działki z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany lokalizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Do oferty równoważnej zaleca się dołączyć, w szczególności: karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot.: - zastosowania materiałów lub urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną bez materiałów lub urządzeń równoważnych; lub - zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych zgodnych z dokumentacją techniczną (oferta równoważna) – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje oferty równoważnej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

 

Dodatkowe kody CPV: 45231000-5, 45232423-3, 45255600-5, 45232400-6, 45231300-8, 45310000-3, 45311100-1, 44511110-9, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1568554.12
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo - Handlowa "ROMEX" - Grupa SBS Szumański Roman
Email wykonawcy: biuro@firmaromex.pl
Adres pocztowy: ul. Młodzieżowa 28a
Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1929321.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1929321.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1941857.79
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-06 12:18:48
  • Liczba odsłon: 76
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901928]

przewiń do góry