Zarządzenia Wójta Gminy Płońsk na 2018 rok

1. Zarządzenie Nr 1/I/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Płońsk - pobierz
2. Zarządzenie Nr 2/I/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 6 stycznia 2018 roku - pobierz
3. Zarządzenie Nr 3/I/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
4. Zarządzenie Nr 4/II/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Słoszewo - pobierz
5. Zarządzenie Nr 5/II/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
6. Zarządzenie Nr 6
7. Zarządzenie Nr 7/III/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
8. Zarządzenie Nr 8/III/2018 z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/II/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
9. Zarządzenie Nr 9/III/2018 z dnia 26 marca 2018 r. (ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych) - pobierz
10.Zarządzenie Nr 10
11. Zarządzenie Nr 11/IV/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2018 rok - pobierz
12. Zarządzenie Nr 12/V/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadania przyjętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2018 r. - pobierz
13. 
Zarządzanie Nr 13/V/2018
Wójta Gminy Płońsk
z dnia 15.05.2018r

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Płońsk oraz projektu uchwały   w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie    Gminy Płońsk.


Pliki do pobrania:


1. Zarządzenie  Wójta w sprawie napojów alkoholowych (16 kb) - pobierz

2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr (13 kb) - pobierz

3. ANKIETA propozycje do projektu uchwały (12 kb) - pobierz

4. PROJEKT uchwały - limit zezwoleń (15 kb) - pobierz

5. PROJEKT uchwały dot. usytuowania  miejsc sprzedaży (15 kb) - pobierz


Skan oryginału zarządzenia z podpisem Wójta Gminy Płońsk
14. Zarządzenie Nr 14/V/2018 
15. Zarządzenie Nr 15/V/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie, Lisewo 48, 09 - 100 Płońsk - pobierz
16. Zarządzenie Nr 15/A/VI/2018 z dnia 2 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/I/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Płońsk - pobierz
17. Zarządzenie Nr 16/VI/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru częściowego zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk" - pobierz
18. Zarządzenie Nr 17/VI/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Płońsk - pobierz
19. Zarządzenie Nr 18/VI/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie, Lisewo 48, 09 - 100 Płońsk - pobierz
20. Zarządzenie Nr 19/VI/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w m. Arcelin - pobierz
21. Zarządzenie Nr 20/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Płońsk - pobierz
22. Zarządzenie Nr 21/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie, Lisewo 48, 09 - 100 Płońsk - pobierz
23. Zarządzenie Nr 22/VI/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Podstawowej w Lisewie, Lisewo 48, 09 - 100 Płońsk - pobierz
24. Zarządzenie Nr 23/VI/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
25. Zarządzenie Nr 24/VI/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wspierania rodzin z dziećmi "Dobry Start" - pobierz
26. Zarządzenie Nr 25/VI/2018 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Płońsk - pobierz
27. Zarządzenia Nr 26
28. Zarządzenie Nr 27/VII/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku - Pani Marcie Koćmierowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start - pobierz
29. Zarządzenie Nr 28/VII/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej Płońsk - Skarżyn - Wroninko nr 300720W, na terenie Gminy Płońsk w km. 2+865,50 - 3+603,50 - pobierz
30. Zarządzenie Nr 29/VII/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2018 rok - pobierz
31. Zarządzenie Nr 30/VII/2018 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w m. Arcelin - pobierz
32. Zarządzenie Nr 31/VII/2018 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - pobierz
33. Zarządzenie Nr 32
34. Zarządzenie Nr 33/VII/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - pobierz
35. Zarządzenie Nr 34/VIII/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów - pobierz
36. Zarządzenie Nr 35/VIII/2018 z dnia
37. Zarządzenia Nr 36/VIII/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płońsku - pobierz
38. Zarządzenie Nr 37/VIII/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie, Lisewo 48, 09 -100 Płońsk - pobierz
39. Zarządzenia Nr 38/VIII/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
40. Zarządzenie Nr 39
41. Zarządzenie Nr 40/VIII/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze Gminy Płońsk - pobierz
42. Zarządzenie Nr 41/VIII/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
43. Zarządzenie Nr 42/VIII/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny konkursów na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" oraz "Najciekawsze Stoisko 2018" podczas XIII Płońskich Gminnych Dożynek - pobierz
44. Zarządzenie Nr 58/10/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Płońsk - pobierz
45. Zarządzenie Nr 59/X/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
46. Zarządzenie Nr 60/X/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płońsk, II Etap I. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, gmina Płońsk (44szt.)" - pobierz
47. Zarządzenie Nr 61/X/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb Szkoły Podstawowej w Siedlinie oraz Szkoły Podstawowej w Lisewie w zakresie obszaru wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - pobierz
48. Zarządzenie Nr 62/XI/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w miejscowości Szerominek. - pobierz
49. Zarządzeni Nr 63/XI/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadań pod nazwą: I. "Remont ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Bońki", II. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Skarżyn" - pobierz
50. Zarządzenie Nr 64/XI/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu działania - pobierz
51. Zarządzenie Nr 65/XI/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - pobierz
52. Zarządzenie Nr 66/XI/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok - pobierz
53. Zarządzenie Nr 67/XI/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2018 rok - pobierz
54. Zarządzenie Nr 68/XI/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1/I/2018r Wójta Gminy Płońsk z dnia 2 stycznia 2018r w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Płońsk - pobierz
55. Zarządzenie Nr 69/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu działania - pobierz
56. Zarządzenie Nr 70/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Płońsku do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego - pobierz
57. Zarządzenie Nr 71/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Płońsku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy - pobierz
58. Zarządzenie Nr 72/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Moniki Hartman specjalisty pracy socjalnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy - pobierz
59. Zarządzenie Nr 73/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego - pobierz
60. Zaradzenie Nr 74/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny - pobierz
61. Zarządzenie Nr 75/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 4 listopada  2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - pobierz
62. Zarządzenie Nr 76/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnień pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku Pani Hannie Langiewicz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów- pobierz
63. Zarządzenie Nr 77/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pobierz
64. Zarządzenie Nr 78/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Płońsku - pobierz
65. Zarządzenie Nr 79/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start"- pobierz
66. Zarządzenie Nr 80/XI/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatków energetycznych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych - pobierz
67. Zarządzenie Nr 81/XII/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2018 rok - pobierz
68. Zarządzenie Nr 82/XII/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadanie jej regulaminu działania - pobierz
69. Zarządzenie Nr 83/XII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Arcelin" - pobierz
70. Zarządzenie Nr 84/XII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przekazania, odsprzedaży lub likwidacji środków trwałych i wyposażenia - pobierz
71. Zarządzenie Nr 85/XII/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 81/XII/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku Wójta Gminy Płońsk w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2018 rok - pobierz
72. Zarządzenie Nr 86/XII/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Kapituły do wyłonienia laureatów Złotego Kłosów - pobierz
73. Zarządzenie Nr 87/XII/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok - pobierz
74. Zarządzenie Nr 88/XII/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w Urzędzie Gminy w Płońsku i w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2019 roku - pobierz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: BeataKlepczyńska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Klepczyńska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-11 09:27:10
  • Liczba odsłon: 212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902496]

przewiń do góry