Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie,
Lisewo 48, 09-100 Płońsk
 
1.   Wójt Gminy Płońsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie, Lisewo 48, 09-100 Płońsk.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające  z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184,  poz. 1436 ze zm.).
 
2.   Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 
1)   ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 
2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 
4)       uzyskał :
a)       co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
b)       pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)       w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie;
 
5)       spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
6)       nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 
9)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, 2110).

 
3.   Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 
1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 
2)     ukończył studia magisterskie;
 
3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 
4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 
5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 
6)    spełnia warunki określone w ust. 2 pkt 2, 5, 7 i 9.
 
4.    Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881  ze zm.),
spełniający wymagania określone w ww. rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
5.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Lisewie;
 
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 
3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
-         stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
-         stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym -  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 
5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 
6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
7)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 
8)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, 2110).
 
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.);
 
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 
12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 
13)  
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) lub kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 
14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie.
 
6.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie” w terminie do 8 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk (sekretariat).

7 .   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Płońsk.
 
8 . O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 15/V/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie -    pobierz

Zarządzenie Nr 21/VI/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewiepobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Piechota
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobańska Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 11:02:03
  • Liczba odsłon: 153
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893528]

przewiń do góry