Gmina Płońsk zaprasza do składania ofert na dostawy elementów wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki) oddziałów przedszkolnych w Lisewie w ramach projektu: „ Gmina Płońsk rozwija edukację przedszkolną” (RPMA.10.01.04-14-8389/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

1. Zamawiający:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39

09-100 Płońsk

NIP 567-181-02-66, REGON 130378031

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zasada konkurencyjności – zamówienie o wartości powyżej   50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do: prowadzenia zajęć przedszkolnych, ćwiczeń korekcyjno – ruchowych, ćwiczeń logopedycznych, muzyczno – rytmicznych ćwiczeń, zabawek oraz pomocy dydaktycznych zużywalnych do nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w Lisewie w ramach projektu RPMA.10.01.04-14-8389/17 zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 1).

Zamówienie stanowi jedną całość, nie ma możliwości złożenia oferty częściowej.

 

CPV 39000000 – 2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV 39162100 – 6 Pomoce dydaktyczne

CPV 32322000 – 6 Urządzenia multimedialne

 

Dodatkowe informacje:

1)       Jeżeli w opisie specyfikacji przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis przykładowo mając na celu wskazanie na typ produktu lub producenta i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach jakościowych, eksploatacyjnych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.

2)       Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w Załączniku nr 1 jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, eksploatacyjnych, funkcjonalnych i użytkowych , które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego.

3)       Meble, pomoce dydaktyczne i zabawki określone w specyfikacji (Załącznik nr 1) muszą spełniać normy bezpieczeństwa, posiadać wymagane instrukcje i/lub atesty i/lub certyfikaty i/lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad.

4)       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonych produktów, jeśli nie będą one spełniać wymogów jakościowych, opisanych specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

a)       są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub

b)       nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w postępowaniu w tym nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych określonym w Załączniku nr 1, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w częściach lub dostawy sukcesywnej. Całościowe zamówienie musi być dostarczone we wskazanym w umowie terminie realizacji. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na realizację zamówienia. Płatność dokonana będzie przelewem na wskazane konto, po dostarczeniu zamówienia oraz wystawieniu faktury.

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:   do 24 sierpnia 2018 roku.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Lisewie, Lisewo 48, 09-100 Płońsk.

 

5. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:

– cena oferty – 100 %.

 

Cena (100%) – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:


C = C min / C bo   x 100


gdzie:

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,

C min. – cena najtańszej oferty,

C bo – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

 

Cena wskazana w ofercie musi:

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny:

Zamawiający nie definiuje żadnych warunków udziału w postępowaniu.

 

7. Inne istotne informacje dotyczące zamówienia:

O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

-uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

-posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji

-pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

-pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

8. Sposób przygotowania oferty:

1)       Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

2)       Całość należy przesłać pocztą e-mail (skan) lub dostarczyć osobiście na adres wskazany poniżej w pkt. 9.

3)       W przypadku składania Oferty w wersji papierowej należy ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Oferta – „Dostawa elementów wyposażenia oddziałów przedszkolnych w Lisewie” - nie otwierać przed terminem 07.08.2018 r.

4)       W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać:   Oferta – „Dostawa elementów wyposażenia oddziałów przedszkolnych w Lisewie”

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu wyjaśnienia lub doprecyzowania treści złożonych ofert budzących wątpliwości po stronie Zamawiającego.

 

9. Miejsce i termin składania ofert:

Gmina Płońsk

Wydział Oświaty, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

e-mail: oswiata@ugplonsk.pl

 

Termin złożenia ofert: 07.08.2018 r. do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) - pobierz
Projekt umowy - pobierz

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Piechota
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobańska Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-13 11:53:09
  • Liczba odsłon: 72
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907327]

przewiń do góry