Gmina Płońsk zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w Lisewie w ramach projektu: „ Gmina Płońsk rozwija edukację przedszkolną” (RPMA.10.01.04-14-8389/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

1. Zamawiający:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39

09-100 Płońsk

NIP 567-181-02-66, REGON 130378031

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zasada konkurencyjności – zamówienie o wartości powyżej  50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa trzech gotowych posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek,  wytworzonych przez wykonawcę w swojej siedzibie (catering), dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 4 lat uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lisewie (w czasie dni nauki przedszkolnej)
w ramach projektu RPMA.10.01.04-14-8389/17 zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 1).

Zamówienie stanowi jedną całość, nie ma możliwości złożenia oferty częściowej.

2)       Planowana liczba dzieci objętych dożywianiem: 30 dzieci

Szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy (maksymalnie):

- śniadania: 6252 szt. (2400 szt. w 2018r., 3852 szt. w 2019r.)

- obiady (zestaw zupa + drugie danie + kompot): 6252 szt. (2400 szt. w 2018r., 3852 szt.
   w 2019r.)

- podwieczorek: 6252 szt. (2400 szt. w 2018r., 3852 szt. w 2019r.)

3)     Zamawiający zastrzega że ilość  dzieci objętych dożywianiem może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy (zwiększenie lub zmniejszenie). Pierwszy wykaz ilości uczniów podany będzie w pierwszym tygodniu dostawy posiłków, natomiast wszelkie zmiany następować będą zgodnie z umową

4)    Zwiększenie bądź zmniejszenie ilości dożywianych dzieci nie będzie powodować zmiany ceny  posiłku ani zmiany warunków umowy

CPV – 5552000 – usługi dostarczania posiłków

4. Warunki realizacji zamówienia

1)       Wykonawca musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji usług cateringowych.

2)    Wykonawca posiłki wytwarza w swojej siedzibie z własnych produktów, wykonawca będzie zobowiązany dostarczać posiłek, własnym transportem, na własny koszt wraz
z wniesieniem posiłków do pomieszczenia wskazanego przez  Dyrektora szkoły,
a dostarczane posiłki muszą posiadać wymaganą temperaturę.

3)       dostarczanie/wydawanie posiłków – odbywać się będzie w godzinach ustalonych
z Dyrektorem szkoły.

4)    środki transportu, którymi będą dowożone posiłki winny spełniać wymagania sanitarne do  przewożenia posiłków w czasie zapewniającym dostawę do miejsca przeznaczenia w takim stanie, aby nie została naruszona jakość tych posiłków, a Wykonawca winien w tym zakresie posiadać stosowne decyzje wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego   w związku z prowadzeniem tego typu działalności;

5)    posiłki będą dostarczane w dostosowanych do tego celu opakowaniach transportowych  (np. termosach utrzymujących odpowiednią temperaturę posiłków) posiadających wymagane atesty do przechowywania żywności;

6)    Wykonawca  będzie wykonywał dostawę od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i przerw wolnych od zajęć przedszkolnych, o czym będzie informowany drogą elektroniczną, fax , telefon, lub inną formą przyjętą w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły z wyprzedzeniem  co najmniej dwudniowym;

7)    posiłki dla dzieci będą przygotowane z należytą  starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego
z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia  i zasad HACCAP, a użyte do sporządzania posiłku produkty   winne być najwyższej jakości;

8)    posiłki muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy żywieniowe  i sanitarne, posiadać odpowiednią kaloryczność; wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia naczyń
i sztućców lub innych równoważnych naczyń zgodnych z obowiązującymi normami aprobatami Polski lub UE

9)       dostawca zobowiązuje się do przechowywania próbek przygotowywanych posiłków;

10)   wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku;

11)   Wykonawca  sporządza jadłospis miesięczny i przesyła go do 15 dnia każdego miesiąca     Dyrektorowi szkoły;

12)   Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 10 dni  wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku;

13)   rozliczenie za  przedmiot zamówienia będzie następować za faktycznie zrealizowaną dostawę;

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:  od 3 września 2018 roku do 31 lipca 2019 roku.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Lisewie – oddziały przedszkolne, Lisewo 48, 09-100 Płońsk.

6. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:

– cena oferty – 100 %.

Cena (100%) – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:

C    =    min   /     bo     x 100

gdzie:

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,

C min. – cena najtańszej oferty,

C bo – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Cena wskazana w ofercie musi:

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu winni legitymować się aktualnym wpisem do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków w ramach cateringu; transportu artykułów spożywczych niewymagających chłodzenia oraz przewozu posiłków
w termosach w ramach cateringu samochodem.

8. Inne istotne informacje dotyczące zamówienia:

O zamówienie nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

-uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

-posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji

-pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

-pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Sposób przygotowania oferty:

1)       Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

2)       Całość należy przesłać pocztą e-mail (skan) lub dostarczyć osobiście na adres wskazany poniżej w pkt. 9.

3)       W przypadku składania Oferty w wersji papierowej należy ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Oferta – „Usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w Lisewie” - nie otwierać przed terminem 08.08.2018 r.

4)       W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać:   Oferta – „Usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w Lisewie”

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu wyjaśnienia lub doprecyzowania treści złożonych ofert budzących wątpliwości po stronie Zamawiającego.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Gmina Płońsk

Wydział Oświaty, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

e-mail: oswiata@ugplonsk.pl

 

Termin złożenia ofert: 08.08.2018r. do godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik Nr 1 (formularz ofertowy) pobierz

Projekt umowy pobierz

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Piechota
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobańska Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-13 11:55:17
  • Liczba odsłon: 53
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895038]

przewiń do góry