1.      Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

2.      Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3.      Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

4.      W skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców.

5.      Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

6.      Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

·      uchwalanie statutu gminy,

·      ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

·      powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,

·      uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

·      uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

·      uchwalanie programów gospodarczych,

·      ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

·      podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,

·      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

ü          określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;

ü          do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez wójta,

ü          zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

ü          ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

ü          zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

ü          tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

ü          określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

ü          tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

ü          ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.

·      określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

·      podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

·      podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

·      podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm), a także wznoszenia pomników,

·      nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

·      podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

·      stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

7.    Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-30 13:30:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-26 14:48:33
  • Liczba odsłon: 5679
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901929]

przewiń do góry