Płońsk, dn. 06.08.2018 r.

 

RGS.FN.271.3052.KR.04.18

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.,

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważnia niniejsze postępowanie.

Uzasadnienie unieważnienia :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaspokojenie określonych potrzeb Zamawiającego, przy czym realizacja celu dokonywana jest z zachowaniem ścisłych procedur wynikających z ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązany jest m.in. do opisania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
 
Zamawiający na etapie sprawdzania dokumentów zauważył błąd w SIWZ, który mógł wpłynąć na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Zamawiający w pkt. III pkt. 3) SIWZ wskazał art. 97 Ustawy Prawo Bankowe, który w chwili wszczęcia postępowania nie obowiązywał. 
W związku z powyższym działając w dobrej wierze startujących w postępowaniu oferentów Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 

Jednocześnie informuję, iż w najbliższych dniach pojawi się ogłoszenie o wszczęciu kolejnego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

     Z up. WÓJTA

 

/-/ Teresa Giżyńska

        Sekretarz                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 14:01:21
  • Liczba odsłon: 47
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907418]

przewiń do góry