Płońsk, dn. 22.08.2018 r.

 

RGS.FN.271.3052.KR.04.18

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r., na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 98 pkt, zabezpieczenie kredytu – znaczenie kryterium: Wymagane w postaci weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową – 1 pkt, Nie wymagane przez wykonawcę (brak zabezpieczenia kredytu) – 2 pkt, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Bank Spółdzielczy w Płońsku

    Oddział w Płońsku

    Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt.

w kryterium zabezpieczenie kredytu

Razem

 

01

 

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Oddział w Płońsku

Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk

98

1

99

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płońsku, Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                              /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 13:29:45
  • Liczba odsłon: 34
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907471]

przewiń do góry