1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

3. Wójtem nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.

4 . Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

5. Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

7 . Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

8. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

9. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

10. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

11. Kierownikiem urzędu jest wójt.

12. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

13. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-30 13:29:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-27 12:18:08
  • Liczba odsłon: 4742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901049]

przewiń do góry