Zarządzenia Wójta Gminy Płońsk na 2017 rok

1. Zarządzenie Nr 1/I/2017 z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół w Siedlinie - pobierz
2. Zarządzenie Nr 2/I/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użytkowych - świetlic wiejskich - pobierz
3. Zarządzenie Nr 3/I/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - pobierz
4. Zarządzenie Nr 4/I/2017 z dnia
5. Zarządzenie Nr 5/I/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - pobierz
6. Zarządzenie Nr 6/I/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2017 rok - pobierz
7. Zarządzenie Nr 7/I/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
8. Zarządzenie Nr 8/II/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw reorganizacji sieci szkół - pobierz
9. Zarządzenie Nr 9/II/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
10 Zarządzenie Nr 10/II/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznej i sportu ogłoszonym w dniu 10 stycznia 2017 r. oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej - pobierz
11. Zarządzenie Nr 11/II/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznej i sportu ogłoszonym w dniu 10 stycznia 2017 r. - pobierz
12. Zarządzenie Nr 12/II/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2017 rok - pobierz
13. Zarządzenie Nr 13/II/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie obozów letnich dla dzieci i młodzieży - pobierz
14. Zarządzenie Nr 14/III/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania - pobierz
15. Zarządzenie Nr 15
16. Zarządzenie Nr 16/III/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w m. Arcelin - pobierz
17. Zarządzenie Nr 17/IV/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań pożytku publicznego przyjęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. - pobierz
18. Zarządzenie Nr 18/IV/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Szpondowo - pobierz
19 Zarządzenie Nr 19/IV/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2017 rok - pobierz
20. Zarządzenie Nr 20/VI/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, 09 - 100 Płońsk - pobierz
21. Zarządzenie Nr 21/VI/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, 09 - 100 Płońsk - pobierz
22. Zarządzenie Nr 22/VI/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, 09 - 100 Płońsk - pobierz
23. Zarządzenie Nr 23/VI/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, 09 - 100 Płońsk - pobierz
24. Zarządzenie Nr 24/VI/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - pobierz
25. Zarządzenie Nr 25/VII/2017 z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, 09 - 100 Płońsk - pobierz
26. Zarządzenie Nr 26/VII/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
27. Zarządzenie Nr 27/VIII/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
28. Zarządzenie Nr 27A/VIII/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy w Płońsku - pobierz
29. Zarządzenie Nr 28/VIII/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2017 r. - pobierz
30. Zarządzenie Nr 29/VIII/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny konkursów na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" oraz "Najciekawsze Stoisko 2017" podczas XII Płońskich Gminnych Dożynek - pobierz
31. Zarządzenie Nr 30A/IX/2017 z dnia 07 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2017 rok - pobierz
32. Zarządzenie Nr 31/IX/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadań pod nazwą: I Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cholewy i Wroninko, gmina Płońsk, II.Przebudowa ciągów drogowych w miejscowości Wroninko, gmina Płońsk, III. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrzynki, gmina Płońsk - pobierz
33. Zarządzenie Nr 32/IX/2017 z dnia 29 września 2017 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2017 rok - pobierz
34. Zarządzenie Nr 33/A/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
35. Zarządzenie Nr 33/X/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - pobierz
36. Zarządzenie nr 34/X/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - pobierz
37. Zarządzenie Nr 35/X/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania grup spisowych - pobierz
38. Zarządzenie Nr 36/X/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
39. Zarządzenie Nr 37/XI/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - pobierz
40. Zarządzenie Nr 38/XI/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok - pobierz
41. Zarządzenie Nr 39/A/XI/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej Płońsk - Skarżyn - Wroninko nr 300720W, na terenie gminy Płońsk w km. 2+865,50 - 3+603,50 - pobierz
42. Zarządzenie Nr 39/XI/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pod nazwą Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Płońsk w 2017 r. - pobierz
43. Zarządzenie Nr 40/XII/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
44. Zarządzenie Nr 41/XII/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2017 rok - pobierz
45. Zarządzenie Nr 42/XII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu działania - pobierz
46. Zarządzenie Nr 43/XII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb dla Szkoły Podstawowej w Siedlinie oraz Szkoły Podstawowej w Lisewie w zakresie obszaru wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - pobierz
47. Zarządzenie Nr 44/XII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w Urzędzie Gminy w Płońsku i w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2018 r. - pobierz
48. Zarządzenie Nr 45/XII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Klepczyńska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Klepczyńska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-07 09:18:53
  • Liczba odsłon: 62
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895260]

przewiń do góry