Ogłoszenie nr 500218310-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 601931-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Płońsku, Krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39, 09-100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (url): www.ugplonsk.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGS.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r związanego z realizacją inwestycji drogowych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Wysokość kredytu: 2 000 000,00 zł (słownie : dwa miliony złotych 00/100). b) Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XLIII/301/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu. c) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 1) Uruchomienie kredytu: bezgotówkowo w transzach w okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.– na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego; wysokość transzy będzie każdorazowo określona przez Zamawiającego i przedkładana Wykonawcy w postaci pisemnego wniosku; termin uruchomienia transzy kredytu od dnia przedłożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku – zgodnie z ofertą Wykonawcy (maksymalnie 3 dni robocze), 2) Okres karencji w spłacie kredytu: do 30.03.2019 roku. 3) Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 4) Spłata kapitału kredytu: po upływie karencji począwszy od 31.03.2019 r. Planuje się następujące spłaty: 2019 – 50 000,00 31.III. 2020 – 50 000,00 31.III. 2021- 50 000,00 31.III. 2022 – 50 000,00 31.III. 2023 – 50 000,00 31.III. 2024 – 50 000,00 31.III. 2025 – 100 000,00 31.III. 2026 – 100 000,00 31.III. 2027 – 250 000,00 100 000,00 – 31.III. 150 000 – 30.VI. 2028 – 350 000,00 100 000,00 – 31.III. 100 000,00 – 30.VI. 150 000,00 – 30.IX. 2029 – 450 000,00 150 000,00 – 31.III. 150 000,00 – 30.VI. 150 000,00 – 30.IX. 2030 – 450 000,00 150 000,00 – 31.III. 150 000,00 – 30.VI. 150 000,00 – 30.IX. odsetki kwartalnie w każdym roku. 5) Spłata ostatniej raty – 30.09.2030 r. 6) Spłata odsetek w ratach kwartalnych – płatnych ostatniego dnia każdego kwartału. 7) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystanego kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku roku przestępnego. 8) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. W przypadku gdy 31.XII przypada na dzień wolny od pracy to spłata odsetek i kapitału nastąpi w ostatnim dniu roboczym w danym roku. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłat kredytu i odsetek. 10) Prowizja przygotowawcza – 0,00% 11) Oprocentowanie kredytu – zmienne ustalone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca powiększoną o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę Banku. Oprocentowanie obowiązuje do 1-ego dnia następnego miesiąca. Odsetki są naliczane miesięcznie i płatne kwartalnie na koniec każdego kwartału. 12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobierania całej kwoty kredytu lub możliwość nie uruchomienia kredytu bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 13) W przypadku możliwości płatniczych Zamawiającego dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty raty lub całości kredytu bez obciążenia jakimikolwiek prowizjami lub opłatami z tytułu przedterminowej spłaty kredytu lub jakimikolwiek dodatkowymi kosztami po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, na 3 dni przed zamierzonym terminem wcześniejszej spłaty z podaniem kwoty i daty wcześniejszej spłaty. Wówczas oprocentowanie naliczane będzie za okres faktycznego korzystania z kredytu. 14) Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie w każdym terminie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego opłatą z tytułu przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Banku przez Zamawiającego na 3 dni przed zamiarem dokonania takiej spłaty. 15) Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu. 16) Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Gminy Płońsk do przeniesienia konta bankowego do banku Wykonawcy. 17) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 18) Spłata kapitału dokonywana będzie po upływie okresu karencji. 19) Przelanie należnych Bankowi (Wykonawcy) odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem rachunku wyliczenia) tak aby Zamawiający mógł przelać odsetki terminowo. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest 31.12.2018 r. 20) W przypadku niemożności spłaty kredytu na dzień 30.09.2030 r. Zamawiający zastrzega sobie za zgodą obu stron możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu wraz z odsetkami. 21) Odsetki od zadłużenia przeterminowanego będą naliczane wg. odsetek ustawowych. 22) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania całej kwoty kredytu lub możliwość nieuruchomienia kredytu bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 3. Informacje dodatkowe: a. Dokumenty finansowe – załącznik nr 8 do SIWZ. b. Zamawiający nie podda się egzekucji w drodze aktu notarialnego zgodnie z art.777 paragraf 1 pkt. 5 KPC. c. Zamawiający dopuszcza możliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu (m.in. podpis na wekslu, deklaracji wekslowej) oraz na umowie. d. Gmina nie korzysta i nie korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności. e. Gmina nie posiada zobowiązania wynikających z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku f. Gmina nie posiada umowy zobowiązującej do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały. g. Nie wystąpiły przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. h. Nie wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego. i. Nie wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań. j. Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

Dodatkowe kody CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 619000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płońsku
Email wykonawcy: bsplonsk@bsplonsk.pl
Adres pocztowy: ul. Płocka 28
Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 452029.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 452029.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 452029.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 16:29:33
  • Liczba odsłon: 38
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897069]

przewiń do góry