Płońsk, dn. 23.10.2018 r.

 

RGS.271.7013.OSA.07.18

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i Jeżewo

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i Jeżewo, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, okres gwarancji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    ARCADIS Usługi Projektowo – Wykonawcze

    Jarosław Rachocki

    Ul. Płocka 155 a, 09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt.

w kryterium gwarancja

Razem

01

WERAN Sp. z o.o.

Ul. Nowodworska 12/9

54 – 433 Wrocław

49,44

40

89,44

02

GARDEN DESIGNERS

Derkacz i Wspólnicy Spółka Jawna

Ul. Grenadierów 13/1, 20 – 331 Lublin

51,90

40

91,90

03

Active Line Marcin Taczalski

Ul. Berka Joselewicza 31

21 – 150 Kock

47,27

40

87,27

04

APIS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 85

37 – 500 Jarosław

49,02

40

89,02

05

NOVUM Sp. z o.o. S.K.

Ul. Bolesława Chrobrego 1

12 – 100 Szczytno

40,56

40

80,56

06

AG – COMPLEX Sp. z o.o.

Ul. Płytowa 14

03 – 046 Warszawa

45,12

40

85,12

07

ARCADIS Usługi Projektowo – Wykonawcze

Jarosław Rachocki

Ul. Płocka 155 a, 09 – 100 Płońsk

60

40

100

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca ARCADIS Usługi Projektowo – Wykonawcze Jarosław Rachocki, Ul. Płocka 155 a, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                                   Z up. WÓJTA

                                                                                                                    SEKRETARZ

                      

                                                                                                                /-/ Teresa Giżyńska


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-23 13:54:28
  • Liczba odsłon: 42
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897230]

przewiń do góry