Ogłoszenie nr 500268516-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i Jeżewo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622557-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Płońsku, Krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39, 09-100   Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (url): www.ugplonsk.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i Jeżewo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGS.271.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i Jeżewo Roboty podzielone zostały na etapy: I. Otwarta Strefa Aktywności w Siedlinie: - Siłownia plenerowa, - Zieleń, - Inwentaryzacja powykonawcza II. Otwarta Strefa Aktywności w Szerominku: - Plac zabaw o charakterze sprawnościowym - Siłownia plenerowa, - Zieleń, - Piaskownica, - Inwentaryzacja powykonawcza III. Otwarta Strefa Aktywności w Lisewie: - Siłownia plenerowa, - Zieleń, - Inwentaryzacja powykonawcza IV. Otwarta Strefa Aktywności w Słoszewie Kolonia: - Siłownia plenerowa, - Zieleń, - Inwentaryzacja powykonawcza V. Otwarta Strefa Aktywności w Jeżewie: - Plac zabaw o charakterze sprawnościowym - Siłownia plenerowa, - Zieleń, - Ogrodzenie panelowe wysokości 1,0 m, - Inwentaryzacja powykonawcza 2. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania w widocznym miejscu zrealizowanej inwestycji - tablic informujących o dofinansowaniu realizacji zadania przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 zamieszczonym pod adresem: https://www.msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/dokumenty-do-pobrania/3712,Zalaczniki-do-umow-zawartych-w-latach-poprzednich.html – „Wytyczne dotyczące obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej FRKF”). 3. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać, określa projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 4. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 5. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew, karp i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i zagospodarowania we własnym zakresie. 6. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, należy dokonać przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać wymaganie prawem pozwolenia. Kserokopię pozwolenia należy załączyć do dokumentacji odbiorowej. Z wykonanej naprawy sieci drenażowej, należy sporządzić dokumentację fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem naprawianego sączka i określeniem jego lokalizacji. 7. Zabrania się Wykonawcy stosowania materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych im norm lub posiadają parametry gorsze, niż wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane. 8. „W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm) wykonawca robót może zastosować zawsze inną równoważną technologię systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Do oferty równoważnej zaleca się dołączyć, w szczególności: karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. 9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż mają one na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania. 10. Wykonawcy proponuje się sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 11. Warunki realizacji robót: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem umowy, projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. b) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów, zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów w celu dokonania kontroli. c) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. d) Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wymagane opinie oraz uzgodnienia, które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a będą konieczne do zakończenia realizacji robót. e) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prace należy zorganizować w taki sposób, aby nie narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. Teren robót przed rozpoczęciem realizacji prac, należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 37410000-5, 45112723-9, 45112710-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 311498.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ARCADIS Usługi Projektowo - Wykonawcze Jarosław Rachocki
Email wykonawcy: jarekrachocki@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Płocka 155 a
Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 378950.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 378950.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 561130.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-08 16:13:27
  • Liczba odsłon: 35
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895120]

przewiń do góry