Zbiór aktów prawa miejscowego (obowiązujących)
 
 
Uchwała Nr XXXII/222/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płońsk w 2021 roku  - pobierz
Uchwała Nr XXVIII/189/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 190, 187/2 , 54/7  - pobierz                                                                                  
 
Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na rok 2021 Nr XXVIII/187/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.  - pobierz
Załącznik Nr 1   - pobierz
Załącznik Nr 2  - pobierz
Załącznik Nr 3  - pobierz
Załącznik Nr 4  - pobierz
Załącznik Nr 5  - pobierz  
Załącznik Nr 6   - pobierz
Załącznik Nr 7  - pobierz
Załącznik Nr 8  - pobierz
Załącznik Nr 9 - pobierz
 
Uchwała Nr XXVIII/185/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty  - pobierz                                                                           
 
Uchwała Nr XXVII/182/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie gminy Płońsk   - pobierz                                                                                                                                                     
 
Uchwała Nr XXVII/181/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie nadania Rondu w miejscowości Strachowo nazwy Rondo Batalionów Chłopskich   - pobierz                                                                                                                                               
 
Uchwała Nr XXVII/179/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości położonej w miejscowości Skarżyn z przeznaczeniem pod drogę gminną  - pobierz                                                                                                                                            
 
Uchwała Nr XXVII/178/2020 z dnia 30 października 2020 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki   - pobierz                                                                                                           
 
Uchwała Nr XXVII/177/2020 z dnia 30 października 2020 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   - pobierz   
 
Uchwała Nr XXVII/176/2020 z dnia 30 października 2020 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  - pobierz
 
Uchwała Nr  XXVI/170/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 265/11, 265/12, 354/6, 354/5 położonych  w miejscowości Skarżyn gmina Płońsk  - pobierz
 
Uchwała Nr XXVI/169/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płońsk na rok szkolny 2020/2021  - pobierz  
 
Uchwała Nr XXVI/167/2020 w sprawie zmian w statucie gminy Płońsk   - pobierz
 
Uchwała Nr XXI/144/2020 w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego       - pobierz
 
Uchwała Nr XXI/143/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania   - pobierz
 
 
Uchwała Nr XIX/133/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/325/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  - pobierz
 
Uchwała Nr XIX/132/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany nadania imienia Szkoły Podstawowej im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie  - pobierz
 
 Uchwała Nr XVI/121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody  - pobierz
 
Uchwała Nr XVI/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - pobierz
 
Uchwała Nr XVI/119/2019  z dnia  30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk  - pobierz
 
Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2020 rok  Nr XV/114/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku  - pobierz  
 
Uchwała Nr XV/112/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za  pomocą środków komunikacji elektronicznej  - pobierz
 
Uchwała Nr  XV/111//2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty   - pobierz
 
Uchwała Nr XV/110/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płońsk w roku szkolnym 2019/2020   - pobierz
 
Uchwała Nr XIV/105/2019  z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest" z terenu nieruchomości położonych w granicach Gminy Płońsk    - pobierz
 
Uchwała Nr XIV/103/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  - pobierz
 
Uchwała Nr XIV/101/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlinie   - pobierz
 
Uchwała Nr XIV/100/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Lisewie  - pobierz
 
Uchwała Nr XIII/96/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Szeromin Gmina Płońsk  - pobierz
 
Uchwała  Nr XIII/95/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli, określającego zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń   - pobierz
 
Uchwała Nr XIII/94/ 2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Płońsk    - pobierz
 
 
Uchwała Nr XIII/93/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   - pobierz
 
Uchwała Nr X/85/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Raźniewo - etap I    - pobierz
 
Uchwała Nr X/82/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek   - pobierz
 
Uchwała Nr X/77/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów  - pobierz
 
Uchwała Nr X/76/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Płońsk  - pobierz
 
Uchwała Nr IX/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia 'regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest" z terenu nieruchomości położonych w granicach 
Gminy Płońsk   - pobierz
 
Uchwała Nr VIII/67/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023   - pobierz
 
Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 31 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023   - pobierz
 
Uchwała Nr VIII/65/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023   - pobierz
 
Uchwała Nr VII/57/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. - pobierz
 
Uchwała Nr VII/58/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8, 73/1, 72/6, 21/3, 21/4, 97/4, 97/5, 97/6, 18/3 położonych w obrębie Brody - pobierz
Uchwała Nr X/67/2015 z dnia 12.08.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bońki, Brody gmina Płońsk -  pobierz
Uchwała Nr XXIII/155/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki, Brody -  pobierz
 
Uchwała Nr IV/44/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek - pobierz
Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek -  pobierz
Uchwała Nr XXII/151/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek -  pobierz
Uchwała Nr XLIX/376/2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek -  pobierz
Uchwała Nr XLIV/264/2010 z dnia 28.05.2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek -  pobierz
Uchwała Nr XXXV/202/2009 z dnia 11.08.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek -  pobierz
Uchwała Nr XXIX/174/04 z dnia 26.11.2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Szerominek -  pobierz
 
Uchwała Nr IV/43/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Płońsk na lata 2018 - 2024 - pobierz
 
Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2019 rok Nr III/29/2018 z dnia 28.12.2018 r. - pobierz
 
Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała III/23/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - pobierz
 
Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 29.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2019 - 2023 - pobierz
 
Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 - pobierz
 
Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 - pobierz
 
Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - pobierz
 
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz
 
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego - pobierz
 
Uchwała Nr L/339/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XLVI/325/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową ,przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - pobierz
 
Uchwała Nr XLVI/324/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Płońsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - pobierz
 
Uchwała Nr XLVI/323/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XLIV/305/2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz
 
Uchwała Nr XLIV/304/2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/09 Rady Gminy Płońsk w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń - pobierz
Uchwała Nr XXX/179/09 z dnia 01.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń - pobierz
 
Uchwała Nr XLIV/303 2018 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego - pobierz
 
Uchwała Nr XLIII/297/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Płońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz
 
Uchwał Nr XLVIII/294/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych - pobierz
Uchwała Nr XXVII/175/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych - pobierz
Uchwała Nr XXVII/174/2016 z dnia 30.09.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych zmieniona uchwałą Nr IX/57/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 22 czerwca 2015 roku - pobierz
Uchwała Nr IX/57/2015 z dnia 22.06.2015 r. w zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych - pobierz
Uchwała Nr VIII/54/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych - pobierz
 
Uchwał Nr XL/278/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,w tym osobom bezdomnym z terenu gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XXXIX/261/2017 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - pobierz
 
Uchwała Nr XXXIX/260/2017 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów - pobierz
 
Uchwała Nr XXXIX/258/2017 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz
 
Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Płońsk zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XXXVI/247/2017 z dnia 18.08.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19 Stycznia na ulicę Pułtuską w msc. Poświętne - pobierz
Uchwała Nr XXXI/253/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne - pobierz
Uchwała Nr XXVI/176/2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne - pobierz
 
Uchwała Nr XXXVI/246/2017 z dnia 18.08.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Edwarda Gierka w msc. Strachówko - pobierz
Uchwała Nr XXVI/173/2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Starchówko - pobierz
 
Uchwała Nr XXXIII/231/2017 z dnia 28.04.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania - pobierz
Uchwała Nr XXXII/226/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania - pobierz
 
Uchwała Nr XXXII/225/2017 z 30.02.2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku - pobierz
Uchwała Nr XXIV/163/2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku - pobierz
Uchwała Nr XXIX/174/09 z dnia 11.03.2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku - pobierz
Uchwała Nr XXVII/161/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pobierz
 
Uchwała Nr XXXII/223/2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Płońsk do nowego ustroju szkolnego - pobierz
 
Uchwała Nr XXX/209/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli wspomagających,w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XXX/208/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Płońsk przez inne niż Gmina Płońsk osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - pobierz
 
Uchwała Nr XXVIII/186/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - pobierz  
 
Uchwała Nr XXVII/181/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin gmina Płońsk w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 109/3 i 109/4 - pobierz
Uchwała Nr XV/97/2015 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin gmina Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XXV/166/2016 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso - pobierz
 
Uchwała Nr XXIV/160/2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XXII/153/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 
Uchwała Nr XXII/152/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 
Uchwała Nr XXII/148/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie dokonania zmiany nazwy Gimnazjum w Siedlinie Siedlin, ul. Jana Pawła II 12, 09 - 100 Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XX/136/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - pobierz
 
Uchwała Nr XIX/129/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XVII/115/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek gmina Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XI/76/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego w miejscowości Słoszewo Kolonia - pobierz
 
Uchwała Nr XI/74/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachówko gmina Płońsk - pobierz
Uchwała Nr XII/73/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachówko - pobierz
 
 
 
Uchwała Nr X/66/2015 z dnia 12.08.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Skarżyn gmina Płońsk - pobierz
Uchwała Nr V/33/2011 z dnia 9.02.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Skarżyn - pobierz
 
Uchwała Nr LVIII/412/2014 z dnia 16.10.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarżyn - pobierz
Uchwała Nr IX/54/07 z dnia 24.04.2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skarżyn - pobierz
 
Uchwała Nr XLIX/377/2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ilinko - pobierz
 
Uchwała Nr XLVII/360/2014 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin, Cempkowo, Młyńsk, Poczernin - pobierz
Uchwała Nr XLVII/359/2014 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlin - pobierz
Uchwała Nr XXXV/285/2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin - pobierz
Uchwała Nr XXXIII/274/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin - pobierz
Uchwała Nr XXXII/256/2013 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin - pobierz
Uchwała Nr XXVI/175/2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin - pobierz
 
Uchwała Nr XLVI/341/2014 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - pobierz
 
Uchwała Nr XLIV/332/2013 z dnia 16.12.2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Płońsku - pobierz
 
Uchwała Nr XXXVII/299/2013 z dnia 1.08.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Arcelin - pobierz
 
Uchwała Nr XXXVI/292/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 152, poz. 5339) dotyczącej konieczności zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwania drzew - pobierz
 
Uchwała Nr XXX/241/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - pobierz
 
Uchwała Nr XXX/240/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wroninko - pobierz
Uchwała Nr XXX/239/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wożniki - pobierz
Uchwała Nr XXX/238/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymaki - pobierz
Uchwała Nr XXX/237/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szpondowo - pobierz
Uchwała Nr XXX/236/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szerominek - pobierz
Uchwała Nr XXX/235/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szeromin - pobierz
Uchwała Nr XXX/234/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strubiny - pobierz
Uchwała Nr XXX/233/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachówko - pobierz
Uchwała Nr XXX/232/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachowo - pobierz
Uchwała Nr XXX/231/2012  z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skrzynki - pobierz
Uchwała Nr XXX/230/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skarżyn - pobierz
Uchwała Nr XXX/229/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoszewo - pobierz
Uchwała Nr XXX/228/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siedlin - pobierz
Uchwała Nr XXX/227/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Raźniewo - pobierz
Uchwała Nr XXX/226/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poczernin - pobierz
Uchwała Nr XXX/225/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pilitowo - pobierz
Uchwała Nr XXX/224/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michowo - pobierz
Uchwała Nr XXX/223/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michalinek - pobierz
Uchwała Nr XXX/222/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisewo - pobierz
Uchwała Nr XXX/221/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępica - pobierz
Uchwała Nr XXX/220/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koziminy - pobierz
Uchwała Nr XXX/219/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koziminy - Stachowo - pobierz
Uchwała Nr XXX/218/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kownaty - pobierz
Uchwała Nr XXX/217/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kluczewo - pobierz
Uchwała Nr XXX/216/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeżewo - pobierz
Uchwała Nr XXX/215/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ilino - pobierz
Uchwała Nr XXX/214/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ilinko - pobierz
Uchwała Nr XXX/213/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dalanówek - pobierz
Uchwała Nr XXX/212/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cholewy - pobierz
Uchwała Nr XXX/211/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ćwiklin - pobierz
Uchwała Nr XXX/210/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ćwiklinek - pobierz
Uchwała Nr XXX/209/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieciórki - pobierz
Uchwała Nr XXX/208/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cempkowo - pobierz
Uchwała Nr XXX/207/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brody - pobierz
Uchwała Nr XXX/206/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bońki - pobierz
Uchwała Nr XXX/205/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bogusławice - pobierz
Uchwała Nr XXX/204/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arcelin - pobierz
 
Uchwała Nr XXIX/195/2012 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz
 
Uchwała Nr XXVI/178/2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - pobierz
 
Uchwała Nr XXVI/174/2012 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki - pobierz
Uchwała Nr XLIV/265/2010 z dnia 28.05.2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki - pobierz
Uchwała Nr XXIX/173/04 z dnia 25.11.2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bońki - pobierz
 
Uchwała Nr XXIII/154/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin - pobierz
 
Uchwała Nr XX/131/2012 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XIX/130/2012 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Dalanówek - pobierz
Uchwała Nr XVI/90/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Dalanówek - pobierz
 
Uchwała Nr XLV/268/2010 z 25.06.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płońsk i jej jednostkom podległym - pobierz
 
Uchwała Nr XXXII/191/09 z dnia 5.06.2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Jeżewo - pobierz
 
Uchwała Nr XXII/132/08 z dnia 29.08.20018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach: Poświętne, Strachówko, Siedlin - pobierz
 
Uchwała Nr VI/28/2007 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowości Poświętne - pobierz
 
Uchwała Nr LII/290/06 z dnia 25.08.2006 r. w sprawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenów we wsi Siedlin i Poświętne Gmina Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XXIX/175/04 z dnia 26.11.2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brody - pobierz
 
Uchwała Nr XIII/75/2003 z dnia 28.07.2003 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gmina Płońsk obejmującej tereny we wsiach: Poświętne, Strachówko, Siedlin, Brody, Cempkowo, Raźniewo, Dalanówek, Poczernin, Michalinek - pobierz
 
Uchwała Nr XL/197/02 z dnia 22.03.2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gmina Płońsk obejmującej fragmenty wsi: Arcelin, Bońki Zawady, Brody, Cempkowo, Poczernin, Cieciórki, Cholewy, Dalanówek, Ilinek, Jeżewo, Kluczewo, Koziminy Stachowo, Michalinek, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Słoszewo, Strachowo, Strachówko, Szeromin, Szerominek, Szpondowo - pobierz
 
Uchwała Nr XVIII/80/99 z dnia 22.12.1999 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr IV/12/98 z dnia 3.12.1998 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XL/179/98 z dnia 2.04.1998 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płońsk - pobierz
 
Uchwała Nr XXV/118/96 z dnia 10.10.1996 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płońsk - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Podlecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Paczkowska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-10 12:32:08
  • Liczba odsłon: 334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907314]

przewiń do góry