Uchwały Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023
 
1. Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - pobierz
2. Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy - pobierz
3. Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płońsk - pobierz
4. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Płońsk - pobierz
5. Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Płońsk - pobierz
6. Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Płońsk - pobierz
7. Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Płońsk - pobierz
8. Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Płońsk - pobierz
9. Uchwała Nr I/9/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Płońsk - pobierz
 
10. Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego - pobierz
11. Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych - pobierz
12. Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Ćwiklin - pobierz
13. Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości położonej w miejscowości Arcelin z przeznaczeniem na drogę gminną - pobierz
14. Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz
15. Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2018 rok - pobierz
Załącznik Nr 1 - pobierz
Załącznik Nr 2 - pobierz
Załącznik Nr 3 - pobierz
Załącznik Nr 4 - pobierz
Załącznik Nr 5 - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
16. Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty - pobierz
 
17. Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 - pobierz
18. Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 - pobierz
19. Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 - pobierz
20. Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. - pobierz
21. Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok - pobierz
22. Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płońsk - pobierz
23. Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - pobierz
24. Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Płońsk - pobierz
25. Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - pobierz
26. Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2018 rok - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz
Załącznik nr 5 - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
27. Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płońsk na lata 2015 - 2020 - pobierz
28. Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz
29. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2019 rok Nr III/29/2018 z dnia 28.12.2018 r. - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz
Załącznik nr 5 - pobierz
Załącznik nr 6 - pobierz
Załącznik nr 7 - pobierz
Załącznik nr 8 - pobierz
Załącznik nr 9 - pobierz
Załącznik nr 10 - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
30. Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
31. Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
32. Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
33. Uchwała Nr III/33/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
34. Uchwała Nr III/34/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
35. Uchwała Nr III/35/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 i 2020 roku - pobierz
36. Uchwała Nr III/36/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Szeromin - pobierz
 
37. Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich - pobierz
38. Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014 - 2020 - pobierz
39. Uchwała Nr IV/39/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płońsk w 2019 roku - pobierz
40. Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 28.022019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Płońsk na lata 2018 - 2024" - pobierz
41. Uchwała Nr IV/41/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz
42. Uchwała Nr IV/42/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
Załącznik Nr 1 - pobierz
Załącznik Nr 2 - pobierz
Załącznik Nr 3 - pobierz
Załącznik Nr 4 - pobierz
Załącznik Nr 5 - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
43. Uchwała Nr IV/43/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płońsk - pobierz
44.Uchwała Nr IV/44/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek - pobierz
45. Uchwała Nr IV/45/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skarżyn w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 265/11, 265/12, 354/5, 354/6, 91/4, 94 - pobierz
46. Uchwała Nr IV/46/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Płońsk - pobierz
 
47. Uchwała Nr V/47/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku - pobierz
48. Uchwała Nr V/48/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 190,187/2, 54/7 - pobierz
49. Uchwała Nr V/49/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz
50. Uchwała Nr V/50/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia "Droga Ekspresowa S10" - pobierz
51. Uchwała Nr V/51/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku - pobierz
52. Uchwała Nr V/52/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości położonej w miejscowości Młyńsk z przeznaczeniem na drogę gminną - pobierz
53. Uchwała Nr V/53/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz
54. Uchwała Nr V/54/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2019 rok  - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
 Załącznik nr 4 - pobierz 
Załącznik nr 5 - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
 
55. Uchwała Nr VI/55/2019 z dn. 05.04.2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Płońsk - pobierz
56. Uchwała Nr VI/56/2019 z dn. 05.04.2019 r. w sprawie wyrażenia woli pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3051W Strachowo - Lisewo - Joniec w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - pobierz
 
57. Uchwała Nr VII/57/2019 z dn. 29.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku - pobierz
58. Uchwała Nr VII/58/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8, 73/1, 72/6, 21/3, 21/4, 97/4, 97/5, 97/6, 18/3, 51 położonych w obrębie Brody - pobierz
Załącznik nr 1A - pobierz
Załącznik nr 1B - pobierz
Załącznik nr 1C - pobierz
Załącznik nr 1D - pobierz
Załącznik nr 1E - pobierz
Załącznik nr 1F - pobierz
Załącznik nr 1G - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
59. Uchwała Nr VII/59/2019 z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz
60. Uchwała Nr VII/60/2019 z dn. 29.04.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz
61. Uchwała Nr VII/61/2019 z dn. 29.04.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
Załącznik Nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik Nr 3 - pobierz
Załącznik Nr 4 - pobierz
Załącznik Nr 5 - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
 
62. Uchwała Nr VIII/62/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania - pobierz
63. Uchwała Nr VIII/63/2019 z dnia 31.05 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok - pobierz
64. Uchwała Nr VIII/64/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - pobierz
65. Uchwała Nr VIII/65/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 - pobierz
66. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 31.05.2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 - pobierz
67. Uchwała Nr VIII/67/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - pobierz
68. Uchwała Nr VIII/68/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk - pobierz
69. Uchwała Nr VIII/69/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
70. Uchwała Nr IX/70/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - pobierz
71. Uchwała Nr IX/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest" z terenu nieruchomości położonych w granicach Gminy Płońsk - pobierz
72. Uchwała Nr IX/72/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Raźniewo - pobierz