Zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowej lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Płońsk a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.


BEZPŁATNY DOWÓZ PRZYSŁUGUJE:

 • dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
 • dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objętym wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
 • dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
 • dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
 • dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka - pobierz
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia.
 4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy w Płońsku
Wydział Oświaty, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
ul. Pułtuska 39 , 09 - 100 Płońsk
tel. 23 662 56 35 wew. 52

INFORMACJE DODATKOWE

Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola realizowany będzie w okresie obowiązywania umowy.


PODSTAWA PRAWNA

Art. 32 i art. 39 ustawa z dnia   14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm. ), zwana dalej ustawą

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Piechota
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-08 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sobańska Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-12 11:13:21
 • Liczba odsłon: 71
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893525]

przewiń do góry