Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996) Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty zdania egzaminu przez młodocianego.

Przyznane dofinansowanie kosztów kształcenia, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1).


Poniżej wniosek i załączniki do pobrania.

  1. Wniosek o dofinansowanie - pobierz

  2. Formularz informacji o pomocy de minimis - pobierz

  3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta Piechota
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobańska Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-08 14:45:42
  • Liczba odsłon: 84
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895107]

przewiń do góry