Obwieszczenie Prezesa  SKO z dnia 2 lipca 2019r dot.umorzenia postępowania  odwoławczego dot.odwołania  od decyzji Wójta Gminy  Płońsk GK.6220.07.2018 z dn. 09.07.2019 - pobierz
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak:WA.RUZ.421.127.2018.RB z dnia 04.02.2019 r. dot. wydania decyzji udzielającej GDDKiA pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych wylotów, rowów, przepustów, zbiorników retencyjno
- infiltracyjnych oraz wykonanie przejścia kablami telekomunikacyjnymi pod dnem rzeki Raciążnicy w ramach zadania pn."Budowa Drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S 10), odcinek Pieńki - Płońsk, gmina Baboszewo i Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie- pobierz
Zawiadomienie Wojewody  Mazowieckiego -"Budowa  Drogi S7 Olsztynek(S51)-Płońsk (S10) odc.Pieński-Płońsk" - pobierz
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.07.2018 dot. niezałatwienia sprawy w terminie - pobierz
Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie dot. wydania decyzji pozwalającej na archeologiczne badania powierzchniowe w obrębie działek zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej S-7, w miejscowościach: Dalanówek, Michalinek, Poczernin, Raźniewo, Siedlin, Cempkowo, gm. Płońsk, pow. płoński (zgodnie z załączonym wykazem) oraz Szczytniki, Szczytno, Przyborowice Górne, Michałówek, Sokal, Załuski, Niepiekła, Sobole, Kroczewo, gm. Załuski, pow. płoński- pobierz

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, znak:WA.RUZ.421.110.2018.PF.AN, z dnia 07 marca 2019 r. - o wydaniu decyzji z dnia 06.03.2019 r. udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów oraz likwidację i budowę drenowania w związku z realizacją zadania pn. " Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk" - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.07.2018 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zebrania dowodów i materiałów do wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji paliw płynnych Olkop, lpg położonych w msc. Ilinko (obręb geodezyjny Ilinek), gm. Płońsk - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.07.2018 z dnia 10.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji paliw płynnych Olkop, lpg położonych w msc. Ilinko (obręb geodezyjny Ilinek), gm. Płońsk - pobierz

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2019 r., znak:WI-II.7820.1.6.2018.MSI(EKR) o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk  - zgodnie z art. 49 Kpa dot. przesłania odwołania od decyzji Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.07.2018  z dnia 10.05.2019 r - w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Budowa stacji paliw płynnych Olkop i Lpg zlokalizowanej na terenie działek ew. 183/6, 183/4, 183/7, położonych w msc. Ilinko (obręb Ilinek), gmina Płońsk - pobierz
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, znak: WA.RUZ.421.29.2019.AN  o wydaniu decyzji udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych do ziemi w ramach zadania  pn:" Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Pieńki - Płońsk - pobierz

Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie z dnia 29.07.2019 r. dot. podjęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.14.2016.ew.JSz.25, zmieniającej decyzję RDOŚ w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2011.JI  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od km. 225+100 od początku obwodnicy Płońska (km 295+700)według wariantu 4/R, zreformowana w części decyzja GDOŚ  z dnia 6 kwietnia 2012 r., znak:DOOŚ-idk.4200.57.2011.ew.21 - pobierz
Obwieszczenie RDOŚ znak:WOOŚ-II.4220.2018.AG.14 z dnia 6 sierpnia 2019 r. dot. wydania postanowienia uzupełniającego  z urzędu postanowienie RDOŚ z dnia 22 lipca 2019 r., znak: WOOŚ-II.4222.20.2018.AG.9, uzgadniające warunki realizacji przesięwzięcia pn: "budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk - pobierz
 Zawiadomienie  w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji GDOŚ z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.14.2016.ew.JSz.25 zmieniającej decyzję RDOŚ w Warszawie z dnia 31sierpnia 2011 r., znak: WOOŚ-II.4200.8.2011.JI, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska (km 295+700) według wariantu 4/R, zreformowaną w części decyzją GDOŚ z dnia 6 kwietnia 2012 r., znak:DOOŚ-idk.4200.57.2011.ew.21, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Targalski/Anna Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-03 11:23:14
  • Liczba odsłon: 121
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907360]

przewiń do góry