Płońsk, dnia 28.03.2019 r.


 

RGS.271.042.02.2019


                                                               ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

Zamawiający Gmina Płońsk

W związku z realizacją przez Gminę Płońsk projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego", POPC.03.01.00-00-0080/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rozwój kompetencji cyfrowych,

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym”


 1. Zamawiający:

  Gmina Płońsk

  ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

  NIP 567-181-02-66

  REGON 130378031

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

  Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody oraz kable niezbędne do użytkowania.

   

  Przedmiot dostawy ma posiadać deklaracje zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym, a także posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości (jeśli dotyczy).

  Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencje jak również wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w trakcie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

   

   

  Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów, materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określania minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będące tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złoży z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kryteria równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.

  Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 24 – miesięcznej gwarancji rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia.

   

  Wspólny Słownik Zamówień CPV:

  30213100-6 Komputery przenośne

  48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów.

 3. Warunki udziału w postępowaniu:

  Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

   

 4. Kryteria oceny ofert:

  Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia

  Kryterium II - Okres gwarancji i rękojmi

   

 5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

  Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia 80% - 80 pkt. (maksymalnie)

  Kryterium II - Okres gwarancji i rękojmi 20% - 20 pkt. (maksymalnie)

   

 6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia

  Obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

  C= [Cmin/Ctad] x 100 x 0,8 gdzie:

  C - liczba punktów za ocenę ofertową C m in- najniższa cena ofertowa spośród badanych Cbad - cena oferty badanej

  Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

  Kryterium II - Okres gwarancji i r ę kojm i:

  Za utrzymanie gwarancji i rękojmi na poziomie 24 ra-cy- 0 pkt.

  Za udzielenie gwarancji i rękojmi na poziomie 30 m-cy - 10 pkt.

  Za udzielenie gwarancji i rękojmi na poziomie 36 m-cy - 20 pkt.

   

  Oferty należy składać do: 05.04.2019 roku do godziny 10 00 , w Urzędzie Gminy Płońsk

   

 7. Forma złożenia oferty

  Ofertę należy złożyć:


 • w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr RGS.RC.271.7.2019 ”.

 • Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym”. Nie otwierać przed dniem 05.04.2019 r. przed godziną 10 00

   

8. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia udzielenia zamówienia do 30.04.2019 r.

9. Informacja na temat powiązań osobowych lub kapitałowych

Nie dotyczy

Gmina Płońsk jest Zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:


 • Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.

 • Zamiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku, gdy wykonanie zamówienia   w określonym pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego lub jego wykonanie jest niemożliwe ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy.

  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

   

11. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Nie dotyczy.

12. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:

Nie dotyczy.

13. Postanowienia końcowe:


 • Brak zaoferowania choćby jednej pozycji w każdej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, spowoduje odrzucenie oferty. Cena ma obejmować wszystkie elementy wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dostawy i montażu.

 • W przypadku wystąpienia pytań do ogłoszenia można je kierować poprzez e-mail na adres: olga.kmiec@ugplonsk.pl , zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 • Ogłoszenie może być zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzanych zmian.

 • Oferta musi się składać z następujących dokumentów:

- Formularz ofertowy;

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika;

- Uzupełniony opis przedmiotu zamówienia;

- Zaparafowany projekt umowy.

W imieniu Zamawiającego,

      Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski


Załączniki:


 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 - pobierz ;

 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 - pobierz ;

 3. Projekt umowy — Załącznik nr 3 - pobierz .

 4. Odpowiedź na zadane pytania - pobierz


 


 


 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-28 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-02 14:38:36
 • Liczba odsłon: 123
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893500]

przewiń do góry