Płońsk, dn. 30.05.2019 r.

 

RGS.271.7013.DGW.05.19

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2191), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest rozbudowa drogi gminnej nr 300725W ul. Wiosennej w miejscowości Brody w km 0+017,50 – 0+811,5 na odcinku 0,794 km w gminie Płońsk

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2191) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: rozbudowa drogi gminnej nr 300725W ul. Wiosennej w miejscowości Brody w km 0+017,50 – 0+811,5 na odcinku 0,794 km w gminie Płońsk, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, okres gwarancji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

   WAPNOPOL Spółka z o.o.

   Ul. Młodzieżowa 3 lok. 32,

   09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium gwarancja

Razem

01

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

OK – BUD Piotr Morawski

Ul. Warszawska 103, 05 – 190 Nasielsk

47,92

40,00

87,92

02

MS BUD sp. z o.o. Sp. K.

ul. Jugosłowiańska 17/87

03 – 984 Warszawa

52,47

40,00

92,47

03

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Spółka z o.o.

Ul. Młodzieżowa 3 lok. 32,

09 – 100 Płońsk

60,00

40,00

100,00

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Spółka z o.o., Ul. Młodzieżowa 3 lok. 32, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2191) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                               Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-30 10:02:47
  • Liczba odsłon: 32
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901991]

przewiń do góry