Zarządzenia Wójta Gminy Płońsk na 2019 rok

1. Zarządzenie Nr 1/I/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. negocjacji ceny zakupu działki nr 187/2 w miejscowości Siedlin pod rozbudowę obiektów Szkoły Podstawowej im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, w celu nabycia przez Gminę Płońsk - pobierz
2. Zarządzenie Nr 2/II/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8,  73/1, 72/6, 21/3, 21/4,  97/4, 97/5,  97/6, 18/3, 51 położonych w obrębie Brody gm. Płońsk - pobierz
3. Zarządzenie Nr 3/I/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - pobierz
4. Zarządzenie Nr 4/II/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - pobierz
5. Zarządzenie Nr 5/II/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Płońsku - pobierz
6. Zarządzenie Nr 6/II/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
7. Zarządzenie Nr 7/II/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu ogłoszonym w dniu 31 stycznia 2019r. oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej - pobierz
8. Zarządzenie Nr 8/II/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - pobierz
9. Zarządzenie Nr 9/II/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
10. Zarządzenie Nr 10/II/2019 z dnia 21 luty 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1/I/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Płońsk - pobierz
11. Zarządzenie Nr 11/III/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Płońsk - pobierz
12. Zarządzenie Nr 11/A/III/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych postanowień oraz zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy - pobierz
13. Zarządzenie Nr 12/III/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - pobierz
14. Zarządzenie Nr 12/A/III/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych - pobierz
15. Zarządzenie Nr 13/III/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Płońsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - pobierz
16. Zarządzenie Nr 13/A/III/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w m. Arcelin - pobierz
17. Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy - pobierz  
18. Zarządzenie Nr 15/III/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok - pobierz
19. Zarządzenie Nr 16/III/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych postanowień oraz zaświadczeń w imieniu Wójta gminy - pobierz
20. Zarządzenie Nr 17/IV/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu działania - pobierz
21. Zarządzenie Nr 18/IV/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej w m. Arcelin - pobierz
22. Zarządzenie Nr 19/IV/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8, 73/1, 72/6, 21/3, 21/4, 97/4, 97/5, 97/6, 18/3, 51 położonych w obrębie Brody gm. Płońsk - pobierz
23. Zarządzenie Nr  20/IV/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej i ustalenie jej zadań i trybu pracy - pobierz
24. Zarządzenie Nr 21/V/2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płońsk z rodzin dysfunkcyjnych - pobierz
25. Zarządzenie Nr 22/V/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich - pobierz
26. Zarządzenie Nr 23/V/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2019 rok - pobierz
27. Zarządzenie Nr 24/V/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na rok 2019 - pobierz
28. Zarządzenie Nr 25/V/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu działania - pobierz
29. Zarządzenie Nr 26/V/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych - pobierz
30. Zarządzenie Nr 27/VI/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji sd. mieszkaniowych - pobierz
31. Zarządzenie Nr 28/VI/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Płońsku w okresie od 24 czerwca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. - pobierz
32. Zarządzenie Nr 29/VI/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bońki ul. Słoneczna Polana, Jeżewo, Szerominek, ul. Jesienna na terenie gminy Płońsk - pobierz
33. Zarządzenie Nr 30/VI/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i Jeżewo - pobierz
34. Zarządzenie Nr 30/A/VI/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 32/VI/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku - Pani Katarzynie Kędzik do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start - pobierz
Zarządzenie Nr 35/VII/2019 z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 36/VII/2019 z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - pobierz
Zarządzenie Nr 37/VII/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku Pani Małgorzacie Rozalii Więcław do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- pobierz
Zarządzenie Nr 38/VI/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Płońsku w okresie od 24 czerwca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. - pobierz
Zarządzenie  Nr 39/VII/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płońsku - pobierz
Zarządzenie Nr 40/VII/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu - pobierz
Zarządzenie Nr 41/VII/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 42/VII/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz
Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz
Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019r. - pobierz     
Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:"Rozbudowa drogi gminnej nr 300725 W ul. Wiosennej w miejscowości Brody" (wkm. 0+017,5-0+811,5) - pobierz
Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2019 rok -  pobierz
Zarządzenie Nr 50/IX/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszonego w dniu 29 lipca 2019 r. - pobierz
Zarządzenie Nr 51/IX/2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 52/IX/2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 53/IX/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 54/IX/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 59/XI/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 60/XI/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 70/XI/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Zarządzenie Nr 71/XI/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płońsk - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Klepczyńska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Klepczyńska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-11 14:53:09
  • Liczba odsłon: 238
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893512]

przewiń do góry